Gamer.no: Hearthstone - Spilleregler

Fastsatt av Gamer.no
Gjelder fra 19.01.2021
Sist endret 26.02.2021

Innholdsfortegnelse

  Vis »

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1-1.Virkeområde

 1. Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet Hearthstone som organiseres av Good Game AS, og herunder Gamer.no. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser.

1-2. Definisjoner

 1. Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringspill med parameterne listet i pkt. 3-1. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
  • En spiller eliminerer alle livene til en motstander
  • Spiller overgir seg
  • Spiller uteblir/trekker seg fra kampen
  • Spiller blir tilkjent seier ihht. Pkt. 4-4.
 2. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp. En kamp avsluttes når en av lagene har oppnådd seier i majoriteten av kampene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt.

Kapittel 2. Før kampen, kamp forberedelser

2-1. Bestemmelser ved offline arrangement

 1. Spiller plikter seg til å møte i god tid før oppsatt kamp. Se utfyllende informasjon og retningslinjer rundt oppmøte ved offline arrangement i Kampreglement kapittel 11
 2. Spillere vil få designert en tidsperiode hvor de skal få tid til å gjøre forberedelser rundt oppsett, kalibrering av utstyr, testing av utstyr og innstillinger, samt oppvarming. Spillere vil få beskjed om og mer informasjon om dette i god tid i forveien
 3. Skulle spiller oppleve teknisk feil ved enten utstyr, programvare, eller oppsett bes spiller ta direkte kontakt med administrator for kampen eller Gamer.no
 4. Gamer.no gjennom tilknyttet personell eller administrator vil være behjelpelig med å løse problemer som spillere måtte støte underveis i forberedelsene
 5. Det forventes at spillere skal finne ut av problemer som berører oppsett, programvare, innstillinger, og annet i den designerte forberedelsesperioden. En administrator kan velge å utsette kampstart der dette er nødvendig og gyldig grunn foreligger

2-2. Felles bestemmelser for online– og offline-arrangement

 1. Det forventes at spillere er klare til kamp senest 10 minutter før oppsatt kampstart
 2. Oppvarming kan foregå frem til senest 10 minutter før kampstart
 3. Lobby settes opp av spilleren eller laget som er angitt som hjemmelag på kampsiden

Kapittel 3. Kampavvikling

3-1. Innstillinger

 1. Kart: N/A
 2. Antall spillere per lag: En (1)
 3. Allow Spectators: Nei
 4. Kampformat: Standard (krever at spillerne har lagt hverandre til som venner på Battle.net)

3-2. Kampformat

 1. I seriespill og turneringer spilles kamper á 5 perioder med mindre annet er beskrevet
 2. I turneringsspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til en spiller har oppnådd majoritet i antall periodeseire som beskrevet i pkt. 1-2 (2). Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, best av 5 osv.
 3. Telialigaen og tilhørende kvalifikasjoner og andre turneringer i Gamer.no-regi benytter «Conquest mode» som turneringsformat. Her skal vinner benytte alle valgte deck til å vinne gamet. Et deck kan ikke benyttes en gang til hvis det har blitt vunnet med. Tapende spiller kan bruke samme deck flere ganger. Eksempelvis vil en spiller ha vunnet dersom spilleren vinner med alle 3 decks i en best av 5
 4. Telialigaen tillater kun kort fra standard-formatet i Hearthstone med unntak av «Whizbang the Wonderful» og «Zayle, Shadow Cloak» som aldri er tillatt
 5. Telialigaen og andre turneringer i Gamer.no-regi tillater ikke bruk av nye kort eller kort som har blitt reintrodusert i Standard fra Wild før 7 dager har gått

3-3. Lobby, oppsett og valg av klasser

 1. Ved offline arrangement skal administrator kontrollere at begge spillerne er tilstede i lobby før valgfasen kan starte. Når dette er bekreftet vil administrator be «host» starte perioden
 2. Spillere skal legge hverandre til på vennelisten i spillet slik at de kan kommunisere med hverandre. Dette avtales i kommentarfeltet for kampen
 3. Spillere kan ikke benytte samme helt/klasse i flere enn ett (1) deck. Eksempelvis kan du ikke ha to (2) Paladin decks

3-4. Valgprosessen, restriksjoner, og sidevalg

 1. Valg av helter skal foregå manuelt gjennom hs.crasher.ch/deckselect/
 2. Administrator kan pålegge restriksjoner på elementer i spillet som berører klasser, dekk, m.m, eller andre grunner som administrator måtte finne nødvendig. Dette kan gjøres før eller underveis i kampen
 3. Dekk valgt av spillerne skal postes i kampens kommentarfelt på Gamer.no
 4. Hver spiller forhåndsvelger fire dekk og utestenger ett
 5. Der en spiller ved uhell velger feil «dekk» skal laget umiddelbart underrette motstanderlaget, og aller helst administrator der det lar seg gjøre, før motstander har valgt og bekreftet sitt neste valg. Hvis dette skjer skal prosessen restartes og bringes tilbake til det stadiet rett før feilen skjedde, med de valg dette innebærer.
 6. Skulle spiller eller lag ikke rekke å informere motstander, eventuelt administrator om feilen før motstanderens neste valg er foretatt, vil feilen sees på irreversibel og prosessen vil fortsette

Etter valgfasen er avsluttet vil begge spillere ha rett til 5 minutter før de må starte første periode. Ingen spillere har lov til å gå ut av challenge-skjermen etter valgfasen. Deretter har begge spillere rett til 5 minutter mellom hver periode før de må starte neste.

Kapittel 4. Spilleregler

4-1. Når en periode regnes som startet

En periode regnes som startet når en eller flere av kriteriene nedenfor er oppnådd:

 1. Når er et kort fra en av spillerne er trukket
  • Unntak for denne regelen er når en spiller har mistet forbindelsen til spillet

4-2. Stopp av spillet

 1. Hvis en spiller med overlegg forlater spillet uten å pause eller varsle en administrator, vil det ikke bli påkrevd av motstanderlaget eller administrator å pause spillet. Pausing og stopp av spillet skal skje i tråd med følgende retningslinjer stipulert i punktene nedenfor.
 2. En administrator kan beordre spillet pauset, eller pause spillet etter eget skjønn der administrator finner det nødvendig.
 3. En spiller kan pause/be om at spillet pauses ved hendelser som tilsier at dette er nødvendig. Spilleren skal straks informere administrator at spillet er pauset, og hvorfor. Gyldige grunn for pause er:
  • En ufrivillig frakobling fra spillet
  • Teknisk feil på utstyr som skjerm, hardware, mus, tastatur o.l.
  • Feil i software, enten i eller utenfor spillet.
  • Forstyrrelser rundt spilleren fra omgivelsene som gjør det umulig å fortsette.
  For øvrige bestemmelser og regler rundt utsettelse, fravær, og uteblivelse gjelder punktene i Kampreglementet Kapittel 11.
 4. Et spill kan kun gjenopptas der det er blitt gitt godkjennelse fra administrator eller begge spillerne har sagt seg enige i at spillets gang skal gjenopptas. Der uenighet oppstår, skal begge spillerne kontakte administrator.
 5. Der en spiller pauser eller gjenopptar spillet på en slik måte som ikke er i tråd med gjeldende regelverk kan spilleren og/eller laget bli ilagt en straff ihht. reaksjonsreglementet.
 6. Ved offline arrangement er det ikke tillat for spillerne å kommunisere seg imellom mens spillet er pauset.

4-3. Omstart av periode

 1. Under følger en oversikt over kriterier som gir rett til omstart der en periode ikke regnes som offisielt startet ihht. Pkt. 4-1 (1-2).
  • Hvis en spiller oppdager at en spillers class, dekk, eller brukergrensesnitt ikke har blitt lastet inn på en tilfredstillende eller korrekt måte. Spiller har da lov til å pause spillet i et forsøk på å rette disse elementene. Lar de seg ikke rette, kan perioden startes på nytt.
  • Der en administrator vedtar at tekniske eller andre problemer er til hinder for en eller flere av spillerne, og spillet ikke lar seg gjennomføre på en normal og rettferdig måte. 
 2. Ved omstart av periode der regnes som offisielt startet gjelder egne retningslinjer under. Bestemmelser i pkt. 4-1 (1-2) er også gjeldende her.
  • Hvis det i et spill oppdages en kritisk feil i spillet som enten forårsaker en urettmessig fordel til en av spillerne, endrer spillets gang på en unaturlig måte, eller påvirker spillets mekanikker.
  • Hvis en administrator vedtar at perioden grunnet sikkerhetsmessige, vær, eller andre årsaker ikke lar seg gjennomføre på normal måte. Jmf. pkt. 10-3 i Kampreglement.
 3. Enkelte elementer og tilstander i perioden kan beholdes og overføres til påfølgende periode der omstart finner sted. Administrator kan, hvis omstart finner sted innen 8 timer, velge å bevare flere av disse der administrator mener at dette er nødvendig for å ivareta fair play. Elementer og tilstander som kan bevares er, men ikke begrenset til:
  • Valg av klasse. Herunder valgte/eliminerte klasser.
  • Dekk.
 4. Spillerne skal kontakte administrator og bekrefte at alle innstillinger og oppsett er klart før en periode regnes som startet ihht. Pkt. 4-1 (1-2). Det tas ikke hensyn til slike henvendelser etter en periode regnes som startet med tanke på omstart.

4-4. Tilkjenning av seier i kamp

 1. Gamer.no reserverer seg retten til å tilkjenne en spiller seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der Gamer.no finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at en spiller ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:
  • Spiller har en tydelig mulighet til å drepe motstander som motstander ikke har mulighet til å stanse.
 2. Hvis en kamp går til turnlimit (starten av runde 90) vil spilleren med høyest kombinert helse og armor bli tilkjennt seier.
 3. Dersom spillet disconnecter for en av deltakerne, og denne deltakeren ikke er tilbake innen 10 minutter, så regnes kampen som tapt for vedkommende.

4-5. Etter perioden

 1. Det gis 8 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.
 2. Det gis 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av.

4-6. Etter kampen

 1. Ved turneringsspill i online regi skal tapende spiller registrere resultatet i turneringsystemet. Der dette ikke er mulig skal tapende spiller rapportere resultatet til administrator for kampen.
 2. Ved seriespill, se kampreglement pkt. 4-5 (1-3) for registrering og innsending av kamprapport.
Til toppen