Gamer.no: League of Legends - Spilleregler

Fastsatt av Gamer.no
Gjelder fra 18.01.2021
Sist endret 26.01.2021

Innholdsfortegnelse

  Vis »

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1-1.Virkeområde

 1. Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet League of Legends som organiseres av Good Game AS, og herunder Gamer.no. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser.

1-2. Definisjoner

 1. Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringsspill med parameterne listet i pkt. 3-1. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
  • Ødeleggelse av hovedobjektivet (ødelegge motstanderens nexus)
  • Lag overgir seg.
  • Lag uteblir/trekker seg fra kampen
  • Lag blir tilkjent seier ihht. pkt. 4-4.
 2. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp. En kamp avsluttes når en av lagene har oppnådd seier i majoriteten av kampene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt.

Kapittel 2. Før kampen, kampforberedelser

2-1. Bestemmelser ved offline arrangement

 1. Lag plikter seg til å møte i god tid før oppsatt kamp. Se utfyllende informasjon og retningslinjer rundt oppmøte ved offline arrangement i Kampreglement kapittel 11.
 2. Spillere vil få designert en tidsperiode hvor de skal få tid til å gjøre forberedelser rundt oppsett, kalibrering av utstyr, testing av utstyr og innstillinger, samt oppvarming. Lag vil få beskjed om og mer informasjon om dette i god tid i forveien.
 3. Skulle spiller eller lag oppleve teknisk feil ved enten utstyr, programvare, eller oppsett bes spiller eller laget ta direkte kontakt med administrator for kampen eller Gamer.no.
 4. Gamer.no gjennom tilknyttet personell eller administrator vil være behjelpelig med å løse problemer som spillere og lag måtte støte underveis i forberedelsene.
 5. Det forventes at spillere og lag skal finne ut av problemer som berører oppsett, programvare, innstillinger, og annet i den designerte forberedelsesperioden. En administrator kan velge å utsette kampstart der dette er nødvendig og gyldig grunn foreligger.

2-2 Overganger

For ligaspill gjelder overgangsreglene slik de er beskrevet i Kamp- og konkurransereglementet § 2-4 Overganger.

Kapittel 3. Kampavvikling

3-1. Innstillinger

 1. Kart: Summoner’s Rift
 2. Antall spillere per lag: Fem (5).
 3. Allow Spectators: Lobby Only
 4. Kampformat: Tournament Draft

3-2. Kampformat

 1. I seriespill spilles kamper á 2 perioder.
 2. I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall periodeseire som beskrevet i pkt. 1-2 (2). Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5 osv.

3-3. Lobby, oppsett og start av valg/elimineringsprossessen (Pick/ban)

 1. Lobbykode for å bli med i kampen blir tilgjengelig på kampsiden. Ved tekniske problem skal hjemmelaget sette opp lobby
 2. Ved offline arrangement skal administrator kontrollere at alle 10 spillere er tilstede i lobby før valg/elimineringsfasen kan starte. Når dette er bekreftet vil administrator be «host» starte perioden.
 3. Lagkapteiner skal legge hverandre til på vennelisten i spillet slik at de kan kommunisere med hverandre. Dette avtales i kommentarfeltet for kampen.
 4. Det er tillatt at lagenes trenere ser på kampene fra sitt lags perspektiv, så lenge man ikke får mer informasjon enn sine egne spillere. Lobbyleder bestemmer i samråd med laglederne hvem som skal settes som «spectators».

3-4. Valg/elimineringsprossessen, restriksjoner, og sidevalg

 1. Valg og eliminering av helter skal foregå gjennom formatet «Tournament draft». Dersom dette formatet ikke skulle være tilgjengelig kan valg og eliminering foregå manuelt gjennom ingame-chat.
 2. Nye helter er utilgjengelig for bruk i Telialigaen i 7 dager fra lansering.
 3. Administrator kan pålegge restriksjoner på elementer i spillet som berører items, helter, skins, runes, masteries, summoner spells, eller andre grunner som administrator måtte finne nødvendig. Dette kan gjøres før eller underveis i kampen.
 4. I seriespill starter hjemmelag starter kampen som blått lag i 1. periode. I et eventuelt sluttspill skal hjemmelaget velge side første kampen. Lagene alternerer så annenhver gang med å starte som blått lag uavhengig av hvor mange perioder som spilles under kampen. Laget som er øverst i turneringstreet, eller til venstre i kampoversikten regnes som hjemmelag.
 5. Regler for eliminering og velging av helter skal som hovedregel følge Riots til enhver tid gjeldende standard for turneringer i gjeldende region. Dersom denne standarden endrer seg midt i sesong, vil arrangøren gå ut med informasjon om hvordan spillerne skal forholde seg til dette.
  1. I skrivende stund er rekkefølgen helter skal elimineres og velges i som illustrert nedenfor:
   Blått Lag = A; Rødt Lag = B
   Eliminering 1: ABABAB
   Valg 1: ABBAAB
   Eliminering 2: BABA
   Valg 2: BAAB
  2. I et sluttspill skal eliminasjon og valg gjøres basert på seed. I finalen brukes myntkast. Sidevalg skal gjøres så fort semifinalene er over
 6. Dersom en spiller mangler en helt som skal byttes med en annen spiller har laget lov til å låse inn en placeholder. Dersom dette skal skje må lagkaptein medele at det er en placeholder og hvilken helt det er ment til å være i chat, og ta skjermbilde av denne chatten for dokumentasjon, før helten blir låst. Valgprosessen fortsetter deretter normalt til alle 5 helter er valgt på begge lag, så skal lobbyen restartes med de samme valgene, hvor placeholder blir byttet ut med helten som ble fortalt i chat
 7. Der en spiller ved uhell velger eller eliminerer feil helt skal laget umiddelbart underrette motstanderlaget, og aller helst administrator der det lar seg gjøre, før motstander har valgt og bekreftet sitt neste valg. Hvis dette skjer skal prossessen re-startes og bringes tilbake til det stadiet rett før feilen skjedde, med de valg og elimineringer dette innebærer. Skulle spiller eller lag ikke rekke å informere motstander, eventuelt administrator om feilen før motstanderens neste valg er foretatt, vil feilen sees på irreversibel og prossessen vil fortsette.
 8. En periode vil starte umiddelbart etter valg/elimineringsfasen er avsluttet med mindre administrator gir instrukser om annet. En spiller har ikke lov å forlate spillet i tiden mellom valg/elemineringsfasen og spillets start, også kjent som «free time».
 9. Der hvor feil oppstår i innlastningen til spillet som gjør at spiller ikke kommer inn, skal spillet pauses umiddelbart, og ikke gjenopptas før alle 10 spillere er inne.

Kapittel 4. Spilleregler

4-1. Når en periode regnes som startet

 1. Når er et slag eller ability fra en spiller treffer en minion, nøytralt monster, bygning eller motstander.
 2. Lagene har oppnådd visuell kontakt med hverandre på noen som helst måte i spillet.
 3. Spiller setter fot, etablerer visuell kontakt, eller benytter «skillshot» i hva som er definert som motstanderens jungel. Dette inkluderer enten å forlate elven eller kontakt med underveksten knyttet til motstanderens jungel.
 4. Ved at spillklokken viser 00:02:00 eller mer.

4-2. Stopp av spillet

 1. Hvis en spiller med overlegg forlater spillet uten å pause eller varsle en administrator, vil det ikke bli påkrevd av motstanderlaget eller administrator å pause spillet. Pausing og stopp av spillet skal skje i tråd med følgende retningslinjer stipulert i punktene nedenfor.
 2. En administrator kan beordre spillet pauset, eller pause spillet etter eget skjønn der administrator finner det nødvendig.
 3. En spiller kan pause spillet ved hendelser som tilsier at dette er nødvendig. Spilleren skal straks informere administrator at spillet er pauset, og hvorfor. Gyldige grunn for pause er:
  • En ufrivillig frakobling fra spillet
  • Teknisk feil på utstyr som skjerm, hardware, mus, tastatur o.l.
  • Feil i software, enten i eller utenfor spillet.
  • Forstyrrelser rundt spilleren fra omgivelsene som gjør det umulig å fortsette.
  For øvrige bestemmelser og regler rundt utsettelse, fravær, og uteblivelse gjelder punktene i Kampreglementet Kapittel 11.
 4. Dersom spillet begrenser total pausetid felles for lagene, skal hvert lag kun kunne benytte halve denne tiden, slik at begge lag har mulighet til like lang pause. Et spill kan kun gjenopptas der begge lag har sagt seg enige i at spillets gang skal gjenopptas eller tiden har utløpt. Der uenighet oppstår, skal begge lag kontakte administrator.
 5. Der en spiller pauser eller gjenopptar spillet på en slik måte som ikke er i tråd med gjeldende regelverk kan spilleren og/eller laget bli ilagt en straff ihht. reaksjonsreglementet.
 6. Ved offline arrangement er det ikke tillat for spillerne å kommunisere seg imellom mens spillet er pauset.

4-3. Omstart av periode

 1. Under følger en oversikt over kriterier som gir rett til omstart der en periode ikke regnes som offisielt startet ihht. Pkt. 4-1 (1-4).
  • Hvis en spiller oppdager at en spillers rune eller brukergrensesnitt ikke har blitt lastet inn på en tilfredstillende eller korrekt måte. Spiller har da lov til å pause spillet i et forsøk på å rette disse elementene. Lar de seg ikke rette, kan perioden startes på nytt.
  • Der en administrator vedtar at tekniske eller andre problemer er til hinder for en eller flere av lagene, og spillet ikke lar seg gjennomføre på en normal og rettferdig måte. Herunder inkluderes også posisjonering i forbindelse med spill elementer som «minion spawns o.l».
  • Hvis en eller flere spillere ikke får lastet inn spillet grunnet bugsplat eller ufrivillig frakobling skal spillet umiddelbart pauses til alle 10 spillere er tilkoblet. Dersom det er spillere som ikke får lastet inn innen 5 minutter etter spillet har startet skal perioden startes på nytt.
 2. Ved omstart av periode der regnes som offisielt startet gjelder egne retningslinjer under. Bestemmelser i pkt. 4-1 (1-4) er også gjeldende her.
  • Hvis det i et spill oppdages en kritisk feil i spillet som enten forårsaker en urettmessig fordel til ett av lagene, endrer spillets gang på en unaturlig måte, eller påvirker spillets mekanikker.
  • Hvis en administrator vedtar at perioden grunnet sikkerhetsmessige, vær, eller andre årsaker ikke lar seg gjennomføre på normal måte. Jmf. pkt. 10-3 i Kampreglement.
 3. Enkelte elementer og tilstander i perioden kan beholdes og overføres til påfølgende periode der omstart finner sted. Administrator kan, hvis omstart finner sted innen 8 timer, velge å bevare flere av disse der administrator mener at dette er nødvendig for å ivareta fair play. Elementer og tilstander som kan bevares er, men ikke begrenset til:
  • Heltevalg. Herunder valgte/eliminerte helter.
  • Summoner spells.
  • Keystone runes og rune trees.
 4. Lagkapteiner eller annen representant for laget skal kontakte administrator og bekrefte at alle innstillinger og oppsett er klart for deres respektive lag før en periode regnes som startet ihht. Pkt. 4-1 (1.4). Det tas ikke hensyn til slike henvendelser etter en periode regnes som startet med tanke på omstart.

4-4. Tilkjenning av seier i kamp

 1. Gamer.no reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der Gamer.no finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:
  • Forskjellen i gull opptjent mellom lagene er større enn 33%.
  • Forskjellen i antall gjenværende tårn mellom lagene er større enn sju (7).
  • Forskjellen i antall inhibitors er større enn to (2).
  • Et lag har ingen gjenstående spillere og motstander laget har tydelig mulighet til å ødelegge nexus før de respawner.

4-5. Etter perioden

 1. Administrator skal bekrefte resultat av respektive periode og/eller kamp ved at lagene laster opp skjermdump av scorescreen.
 2. Det gis 15 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.
 3. Det gis 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av. F.eks: Best av 1, best av 3 osv.

4-6. Etter kampen

 1. Ved turneringsspill i online regi skal taperlaget registrere resultatet i turneringsystemet. Der dette ikke er mulig skal taperlaget rapportere resultatet til administrator for kampen.
 2. Ved seriespill, se kampreglement pkt. 4-5 (1-4) for registrering og innsending av kamprapport.
 3. Det skal tas skjermdump av scoreboard ved kampslutt. Dette gjelder både hvor kampen har blitt ferdigspilt, og hvor kampen er blitt avbrutt.
Til toppen