Overordnet reglement og reaksjonsreglement

Fastsatt av Gamer.no
Gjelder fra 19.01.2021
Gyldig
Sist oppdatert 27.10.2021

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1 Organisasjon og virkeområde

 1. Dette reglementet gjelder for alle e-sportarrangementer som organiseres av Good Game AS, org.nr. 920 519 504 v/Gamer.no (heretter Gamer.no) på plattformen Gamer.no.
 2. For arrangementer som organiseres av brukere eller eksterne partnere på Gamer.no gjelder egne bestemmelser, med mindre det der vises til Gamer.no sitt regelverk.

§ 1-2 Forholdet til øvrig regelverk

 1. Alle e-sportarrangementer på Gamer.no reguleres av følgende regelverk:
  1. Overordnet reglement- og reaksjonsreglement (dette dokumentet)
  2. Kamp- og konkurransereglementet
  3. Reglementet for de respektive turneringer og konkurranser
  4. Spillereglene til de enkelte spill
  5. Avtalevilkår for e-sport på Gamer.no
  6. Sikkerhets- og arrangementsbestemmelsene
  7. Gamer.no sine til enhver tid gjeldende retningslinjer
 2. Saker med tilknytning til e-sport på Gamer.no skal så langt det er mulig finne en endelig løsning i Gamer.no sine egne domsorganer («selvdømme»).

§ 1-3 Formål og oppgaver

 1. Gamer.no skal arbeide for å organisere, samle og utbre e-sporten i Norge, og representere norsk e-sport utad.
 2. Formålet skal søkes oppnådd gjennom samarbeid med klubber og deres medlemmer og med offentlige myndigheter, næringslivet og organisasjoner, innenfor de rammer som gjelder for e-sporten nasjonalt og dette regelverket.

§ 1-4 Fair Play

Spillere, lag, lagledere, klubber, klubbeiere, trenere, støtteapparat, administratorer og ansatte forventes å etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god sportsånd).

Disse prinsippene skal, så langt det lar seg gjøre, være førende for tolkning og bruk av dette reglementet.

§ 1-5 Definisjoner

 1. E-sport: Med e-sport eller elektronisk sport menes dataspill i en formalisert konkurranse, der man benytter datamaskiner og datanettverk som direkte regelgivende forutsetning for spillet som utøves.
 2. Klubb: Med klubb menes elektronisk sportsklubb som er registrert på Gamer.no.
 3. Klubbeier: Med klubbeier menes person som er leder for en elektronisk sportsklubb registret på Gamer.no.
 4. Lag: Med lag menes spillspesifikke avdelinger i de enkelte elektroniske sportsklubbene.
 5. Lagleder: Med lagleder menes person som er leder for et lag i en elektronisk sportsklubb.
 6. Deltaker: Med deltaker menes spiller, trener, alle i trenergruppen og støttepersoner relatert til det e-sportslige.
 7. Spiller: Med spiller menes en person som bedriver e-sport på Gamer.no.
 8. Bruker: Med bruker menes person som er registrert som bruker på Gamer.no.
 9. Administrator: Med administrator menes person som opptrer som dommer under kamper innenfor e-sport.
 10. Part: En deltaker, ett lag eller en klubb som blir berørt av avgjørelsen i en sak som kan føre til reaksjoner, anses som part i saken.
 11. For flere definisjoner vises det til Kamp- og konkurransereglement § 1-3.

§ 1-6 Endringer i regelverk

 1. Endringer i regelverk vedtas av Gamer.no. Endringer i regelverket trer i kraft umiddelbart dersom vedtaket ikke sier noe annet.
 2. Enhver bruker på Gamer.no kan sende inn forslag til endringer i regelverket til Gamer.no. Gamer.no kan også velge å sende forslag til endringer i regelverket på høring til klubbene.

Kapittel 2. Organisering og roller

§ 2-1 Gamer.no

 1. Gamer.no skal utvikle egen aktivitet, organisasjon, økonomi og ansatte slik at virksomheten imøtekommer krav og utfordringer knyttet til e-sport på Gamer.no.
 2. Gamer.no skal opprette og organisere ligaspill (serier) og turneringer, og skal gi brukere mulighet for å benytte Gamer.no sine plattformer til brukerturneringer.
 3. Gamer.no oppretter domsorganer som har ansvar for håndheving av Gamer.no sitt regelverk.
 4. Gamer.no skal godkjenne administratorer, og tildeler administratorer oppdrag.
 5. Gamer.no kan i den grad det anses hensiktsmessig opprette komiteer og utvalg som er underlagt Gamer.no.
 6. Gamer.no kan i den grad det anses hensiktsmessig utarbeide retningslinjer, instrukser og veiledninger til bruk innad i Gamer.no og overfor brukere registrert på Gamer.no.

§ 2-2 Forholdet til brukerturneringer

 1. Med brukerturnering menes turnering som arrangeres av en bruker, lag eller klubb på Gamer.no for tre eller flere lag og som inneholder seriespill, spill etter utslagsmetoden eller begge deler.
 2. Brukere på Gamer.no kan benytte Gamer.no sin plattform for å arrangere turneringer, uten at Gamer.no er offisiell partner.
 3. Gamer.no sitt ansvar er begrenset til at plattform for gjennomføring av brukerturneringer fungerer. Ansvar for gjennomføring, arrangement og premier ligger hos arrangør som beskrevet i § 2-2 (1).

§ 2-3 Godkjenning av administrator

 1. For å få godkjenning som administrator må vedkommende være bruker på Gamer.no og ha fylt 16 år.
 2. Godkjenning av administratorer foretas først når administratorer har gjort seg kjent med Gamer.no sitt regelverk.
 3. Godkjenning kan trekkes tilbake av Gamer.no ved brudd på de etiske bestemmelsene i § 2-5 eller dersom man på annen måte viser seg uskikket til å være administrator.

§ 2-4 Tildeling av administratoroppdrag

 1. Gamer.no tildeler administratorer oppdrag. Disse blir tildelt så fremt det er mulig før serie- eller turneringstart.
 2. Oppnevnelse av administratorer skal i god tid før kampen meddeles lagene og ev. andre involverte.

§ 2-5 Etiske bestemmelser

 1. Administratorer skal opptre på en profesjonell og rettskaffen måte.
 2. Administratorer skal etterleve nøytralitetsprinsippet, og vil få tildelt avdelinger og divisjoner hvor de ikke anses som inhabile. Administratorer har også et selvstendig ansvar for egen habilitet og ev. varsle at hun anser seg som inhabil til Gamer.no i god tid før kampen slik at ny administrator kan bli tildelt kampen. Dersom administrator er usikker på egen habilitet kan hun velge å diskutere dette med deltakerne i kampen som skal dømmes eller be en overordnet i Gamer.no om å avgjøre dette.
 3. En administrator anses inhabil til å dømme en kamp dersom vedkommende selv har en interesse i utfallet av kampen, er medlem av én av klubbene eller lagene som spiller, er i slektskap med spiller som deltar i kampen eller det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet.
 4. Administrators rolle i domsorganene reguleres av § 6-1 (4) .

Kapittel 3. Krav til klubber (kommer senere)

Kapittel 4. Reaksjoner

§ 4-1 Virkeområde for reaksjonsbestemmelsene

 1. Reaksjonsbestemmelsene gjelder for:
  1. Deltaker
  2. Klubb
  3. Klubbeier
  4. Lag
  5. Lagleder
  6. Arrangør av brukerturnering
  7. Administrator
 2. Gamer.no kan sette som vilkår for deltakelse på dets arrangementer at spiller aksepterer å overholde regelverket og rette seg etter reaksjonsbestemmelsene.
 3. Reaksjonsbestemmelsene får ikke anvendelse på personer under 15 år.

§ 4-2 Reaksjonsbelagte handlinger/unnlatelser

 1. Reaksjoner kan tillegges noen som bryter Gamer.no sitt regelverk som beskrevet i § 1-2 bokstav b) flg.
 2. I tillegg kan reaksjoner tillegges noen som:
  1. i egenskap av administrator på Gamer.no bryter de etiske kravene til administrator,
  2. utøver rettstridig vold, begår seksuelle overgrep eller seksuell trakassering, eller opptrer uredelig eller uhøvisk i forbindelse med arrangement på Gamer.no,
  3. begår økonomiske misligheter, betaler, lar betale, tar imot eller inngår avtale om å ta imot godtgjørelse som er i strid med Gamer.no sitt regelverk,
  4. gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer til Gamer.no sin administrasjon, administrator, domsutvalg eller ankeutvalg
  5. arrangerer eller deltar i arrangement med utestengt eller ekskludert klubb eller spiller i klubb registrert på Gamer.no,
  6. nyter alkohol/rusmidler eller serverer alkohol på arrangement organisert av Gamer.no,
  7. fremsetter ytring i forbindelse med kamp eller turnering på Gamer.no som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, kjønn, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering,
  8. på annen måte opptrer slik at det klart kan skade Gamer.no sitt e-sportarbeid eller e-sportens anseelse,
  9. manipulerer en konkurranse, herunder ved økonomisk vinning for seg selv eller andre, urettmessig søker å påvirke resultatet av konkurransen eller enkelthendelser underveis i konkurransen, eller,
  10. skaffer laget sitt en urettmessig strategisk fordel, inkludert, men ikke begrenset til, å tilegne seg informasjon som normalt ikke vil være tilgjengelig for spillerne på laget,
  11. ikke respekterer ilagt sanksjon eller suspensjon gitt i medhold av dette kapittel.

§ 4-3 Skyld

 1. For å kunne ilegges reaksjon etter dette kapittel må det foreligge skyld, som omfatter forsett eller uaktsomhet.
 2. En klubb eller et lag kan ilegges reaksjon, dersom noen som har handlet på vegne av klubben eller laget, har utvist skyld. En klubb eller et lag kan dessuten ilegges reaksjon i form av poengtrekk og ny kampgjennomføring dersom klubben/laget har hatt en urettmessig fordel på grunn av noens overtredelse av § 4-2.
 3. Manglende kjennskap til Gamer.no’ sine regelverk fritar ikke for ileggelse av reaksjon og anses ikke som formildende for reaksjonen.

§ 4-4 Forsøk og medvirkning

 1. Forsøk likestilles med fullbyrdet overtredelse, dog slik at forsøk kan sanksjoneres mildere.
 2. Medvirkning rammes med mindre det motsatte er angitt i bestemmelsen.
  1. Som medvirkning regnes også passive bidrag, for eksempel å tillate utestengte spillere å bli en del av lag med ny konto før utestengelsen er løpt ut.

§ 4-5 Reaksjoner

 1. De reaksjonene som kan ilegges er:
  1. advarsel,
  2. bortvisning,
  3. ny kampgjennomføring,
  4. idømt tap
  5. poengtrekk,
  6. karantene,
  7. bot,
  8. tap av premier, mesterskap, resultat eller plassering,
  9. tap av retten til å arrangere turneringer («svartelisting»),
  10. tap av retten til å delta i kamper og konkurranser (utestengelse).
 2. Gjennomføringen av reaksjonene fremgår av kap. 5.

§ 4-6 Suspensjon

 1. Når det er grunn til å anta at en person vil bli ilagt reaksjon etter § 4-5 (1) bokstav i), og særlige grunner taler for det, kan det domsorgan som behandler saken, beslutte at den det gjelder suspenderes under behandlingen. Suspensjon kan besluttes for inntil to måneder av gangen. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å miste sine rettigheter ved endelig avgjørelse.
 2. I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter som domsorganet bestemmer, innenfor de rammer som fremgår av § 4-5. Suspensjonstiden skal komme til fradrag i den reaksjon som måtte bli ilagt.
 3. Den som blir suspendert skal straks bli underrettet om beslutningen og at suspensjonsvedtaket kan ankes inn for en høyere domsinstans.

§ 4-7 Klubbstraff og lagstraff

 1. Dersom en klubb eller et lag gjentatte ganger utøver regelbrudd, kan arrangøren ta fra dem retten til å delta, trekke laget fra konkurranse eller lignende. En sik reaksjon forutsetter:
  1. Regelbruddet har skjedd gjentatte ganger
  2. Regelbruddene er av alvorlig art
  3. Det er grunn til å anse klubben, klubbeier eller lagledere som medskyldige, enten ved aktiv deltagelse eller manglende vilje/ønske om å rydde opp.

Kapittel 5. Domsorganene

§ 5-1 Domsutvalg og ankeutvalg

 1. Alle saker vedrørende reaksjoner behandles av Gamer.no sitt domsutvalg og ankeutvalg, med de presiseringer som fremgår av § 6-1 og § 6-2.
 2. Domsutvalget består av minst en med beslutningsmyndighet hos arrangøren og inntil to administratorer. Der domsutvalget har fattet avgjørelse om suspensjon, skal domsutvalget ved den videre behandling av saken så langt det er mulig involvere en ekstra administrator i behandlingen av suspensjonsspørsmålet.
 3. Ankeutvalget består minst en med beslutningsmyndighet hos arrangøren og inntil to administratorer. Ankeutvalget kan ikke bestå av de samme personene som satt i domsutvalget i behandling av saken.Der ankeutvalget har fattet avgjørelse om suspensjon, skal ankeutvalget ved den videre behandling av saken så langt det er mulig involvere en ekstra administrator i behandlingen av suspensjonsspørsmålet.

§ 5-2 Flertallskrav

 1. For å utestenge noen slik det er beskrevet i § 4-5 i), kreves det enstemmighet i domsorganet.
 2. For å ilegge en av de andre reaksjonene nevnt i § 4-5 kreves det alminnelig flertall i domsorganet.

Kapittel 6: Saksbehandling i reaksjonssaker

§ 6-1 Brudd på Kamp- og konkurransereglementet

For brudd på Kamp- og konkurransereglementet gjelder følgende saksbehandlingsregler:

 1. Både deltaker, klubb og lag kan melde fra om brudd på regelverket. Den administrator som har ansvaret for den respektive kampen kan på eget initiativ undersøke om det er begått brudd på regelverket, og eventuelt melde fra om brudd.
 2. Melding om et påstått brudd skal inngis til den administrator som har ansvaret for den respektive kampen så snart som mulig. Melding om et påstått brudd på Kamp- og konkurransereglementet under en kamp skal inngis senest innen tre dager etter at kampen er ferdigspilt.
 3. Den administrator som har ansvaret for den respektive kamp, kan ilegge en reaksjon for brudd på Kamp- og konkurransereglementet, såfremt det ikke er tvil om skyld eller avgjørelsen må anses som kontroversiell. I motsatt fall skal en slik reaksjon behandles av domsutvalget, jf. § 5-1 (2). Avgjørelser fattet av administrator eller domsutvalget gis ved beslutning med enkel begrunnelse.
 4. Reaksjon må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, som tar hensyn til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og overlegg. Reaksjonen som tildeles bør ikke fremstå som urimelig streng når dette vurderes.
 5. Ingen administrator eller medlem av domsorganene kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen dersom vedkommende selv har interesse i saken, har meldt fra om et påstått brudd, vært med på behandlingen i lavere instans, på forhånd offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne eller det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet.

§ 6-2 Brudd på øvrige bestemmelser

For brudd på noen av punktene under § 4-2 (2) eller andre gjeldende regelverk som ikke er dekket av § 6-1, gjelder følgende saksbehandlingsregler:

 1. Både deltaker, klubb og lag kan melde fra om brudd på regelverket.
 2. Anmeldelse skal inngis skriftlig til domsutvalget så snart som mulig.
 3. En anmeldelse kan helt eller delvis avvises av domsutvalget dersom utvalget enstemmig finner det klart at det ikke foreligger et reelt behov for en avgjørelse, anmeldelsen ikke har et fornuftig formål eller fremstår som åpenbart grunnløs. Beslutningen om å avvise anmeldelsen kan ankes, jf. § 6-3.
 4. Anmeldelsen sendes snarest mulig og senest innen to uker til den saken gjelder med en svarfrist på minst 21 dager til å komme med sine bemerkninger til anmeldelsen. Vedkommende skal ved utsendelsen gjøres oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av anmeldelsen dersom svar ikke gis innen den fastsatte fristen.
 5. Dersom en sak er anmeldt til politiet eller er under behandling i det sivile rettssystemet (offentlig straffeforfølgning), legges saken i bero hos doms-/ankeutvalget inntil saken er innstilt eller rettskraftig avgjort. Domsorganet kan likevel beslutte at den det gjelder, skal suspenderes i denne perioden, jf. § 4-6.
 6. Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. Domsinstansen skal påse at saken under forberedelsen ikke forsinkes ugrunnet og kan i den forbindelse sette frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende saksbehandling. Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Saker skal som hovedregel behandles skriftlig, med mindre særlige grunner tilsier at muntlige forhandlinger er nødvendig.
 7. Ingen i domsorganet kan være med på forberedelsen av en sak eller avgjørelse dersom vedkommende selv har interesse i saken, har inngitt anmeldelse, eller vært med på behandlingen av saken i lavere instans, på forhånd offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne eller det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet.

§ 6-3 Overprøving

 1. For anke over beslutninger ilagt i medhold av § 4-2 (1), gjelder følgende regler:
  1. Beslutninger fattet av administrator eller domsutvalget kan påklages til ankeutvalget. Ankeberettiget er den som er ilagt en reaksjon og deltaker, lag eller klubb som har deltatt i kampen eller på annen måte har interesse i utfallet av kampen. Anken må fremsettes skriftlig og senest innen én uke etter at vedkommende er gjort kjent med avgjørelsen.
  2. Ankeutvalget kan innhente uttalelse fra den lavere instansen som har behandlet saken. Ankeutvalget skal begrunne sin avgjørelse. Det skal redegjøres for hvilke forhold som anses bevist og hvilken reaksjon som ilegges.
 2. For anke over avgjørelser ilagt i medhold av § 4-2 (2) gjelder følgende regler:
  1. Partene i saken kan anke avgjørelsen til ankeutvalget. Anken må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager etter at vedkommende er gjort kjent med avgjørelsen.
  2. En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises med mindre ankeutvalget finner at oversittelsen ikke bør legges den ankende til last eller det av andre særlige grunner finnes rimelig at anken likevel blir prøvd.
  3. En anke kan helt eller delvis avvises av ankeutvalget dersom utvalget enstemmig finner det klart at anken ikke vil føre frem.
  4. Anken skal behandles så snart som mulig. Bestemmelsene i § 6-2 får tilsvarende anvendelse.
  5. Ankeutvalget kan avvise saken på grunn av formelle feil, oppheve underinstansens avgjørelse, sende saken tilbake til ny behandling og gi retningslinjer for ny behandling, stadfeste den påankede avgjørelse og avsi ny og endelig avgjørelse.
 3. Ved anke over beslutninger eller avgjørelser ilagt i medhold av § 4-2 (1), må ankende part betale et ankegebyr til Gamer.no pålydende kr. 750. Dersom ankende part gis medhold i anken, vil Gamer.no betale tilbake ankegebyret

§ 6-4 Reaksjonens ikrafttredelse

Avgjørelsen trer i kraft når saken er endelig avgjort. Eventuell suspensjon går til fradrag i den ilagte reaksjonen, jf. § 4-6 (2).

§ 6-5 Foreldelse

 1. Fristen for foreldelse er 2 år. Fristen regnes fra den siste dagen handlingen som kan medføre reaksjon skjedde, uavhengig av når forholdet er oppdaget. Dersom det vil være åpenbart støtende å ikke kunne forfølge forhold som ikke har vært kjent innen 2-årsfristen, er foreldelsesfristen 5 år.
 2. Når offentlig straffeforfølgning er innledet, regnes saken likevel ikke som foreldet før to måneder etter den avgjørelse som avslutter straffesaken.
 3. Foreldelsen avbrytes ved melding eller anmeldelse.

§ 6-6 Offentliggjøring

 1. En sak er ikke offentlig før det er besluttet å påtale forholdet.
 2. Domsinstansenes avgjørelser er i sin helhet offentlige, men navn utelates i den versjonen som gjøres offentlig kjent. Domsinstansene kan, når det foreligger særlige grunner, bestemme at kun slutningen skal gjøres offentlig kjent.

Kapittel 7. Gjennomføring av ilagte reaksjoner

I. Advarsler, bortvisninger og karantene

§ 7-1 Forholdet til øvrige reaksjoner

Karantene kan ilegges som en følge av advarsler og bortvisninger, og for overtredelser begått i tilknytning til kamp uten at dette ledet til bortvisning. Slik karantene er ikke til hinder for ileggelse av andre reaksjoner etter § 4-5.

§ 7-2 Klubbskifte

Den som er ilagt advarsel, bortvisning eller annen reaksjon hefter for denne også etter eventuelt klubbskifte.

§ 7-3 Kamper som blir avbrutt eller kjent ugyldig

 1. Den som er ilagt advarsel eller bortvisning i kamp hefter for denne selv om kampen blir avbrutt eller senere kjent ugyldig.
 2. Dersom en kamp blir avbrutt, regnes ikke karantener som sonet i denne kampen. Karantener regnes som sonet først i en kamp som spilles ferdig, selv om kampen senere blir kjent ugyldig.

§ 7-4 Virkninger av karantene

 1. Den som er ilagt karantene etter bestemmelsene i dette reglementet, kan ikke spille, oppholde seg i lobby eller andre nærliggende områder der kampen blir spilt. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for resten av den kamp hvor advarsel eller bortvisning er ilagt.
 2. Dersom en deltaker benyttes i en kamp der vedkommende har karantene, skal hun regnes som ikke spilleberettiget. Tilsvarende gjelder dersom spiller eller annen nevnt i §4-1 (1) oppholder seg i lobby, spilltjener, eller fra annet område leder eller deltar for laget, i kamp der vedkommende har karantene.

§ 7-5 Advarsel og bortvisning i samme kamp

 1. Dersom en deltaker blir bortvist etter to advarsler teller kun bortvisningen. Dersom en deltaker først får en advarsel og senere i kampen bortvises på direkte grunnlag, teller både advarselen og bortvisningen.
 2. En deltaker som pådrar seg to advarsler i samme kamp skal bortvises fra kampen, og ilegges karantene for påfølgende kamp.

§ 7-6 Soning av karantene

Soning av ilagt karantene kan kun skje i kamp der deltakeren ellers ville vært spilleberettiget.

§ 7-7 Advarsler i seriespill

 1. Med de presiseringer som følger av § 7-8, har en deltaker etter to advarsler for samme lag i samme spill, karantene fra neste seriekamp for samme lag med mindre Gamer.no skriftlig har gitt beskjed om noe annet.
 2. En deltaker har deretter karantene fra en kamp hver gang vedkommende har fått to nye advarsler for samme lag, med mindre Gamer.no har gitt skriftlig beskjed om noe annet.
 3. Soning av karantene skal alltid finne sted i førstkommende seriekamp.
 4. Dersom en deltaker er bortvist i en kamp, må vedkommende sone karantene i den førstkommende kamp hvor vedkommende ellers ville vært spilleberettiget.
 5. Advarsler er gyldige i ett kalenderår eller til de forårsaker karantene.

§ 7-8 Deltakere som deltar i seriespill på flere lag

 1. For deltaker som deltar på flere lag i forskjellige divisjoner, føres særskilt regnskap over advarsler for hvert lag hun spiller for. Når deltakeren har pådratt seg så mange advarsler for ett lag at hun vil få karantene, kan vedkommende likevel delta i obligatoriske kamper for lag i andre divisjoner og aldersklasser før soning har funnet sted.
 2. Advarsler er personlige og følger spilleren som mottok den, uavhengig av hvilket lag hun spiller på.
 3. For deltaker som deltar på flere lag i samme spill, føres felles regnskap over advarsler. Karantenen skal sones på det høyest rangerte laget deltakeren har fått advarsel på.
 4. For deltaker som har byttet klubb, enten midlertidig eller permanent, teller advarsler pådratt for den tidligere klubbens førstelag som om de var pådratt for den nye klubbens førstelag. Tilsvarende gjelder advarsler pådratt for lavere rangerte lag.

§ 7-9 Advarsler i NM-kamper

 1. Etter to advarsler i de ordinære NM-runder i samme mesterskap, har deltakeren karantene fra neste NM-kamp i samme mesterskap.
 2. Deltakeren har deretter karantene fra én kamp etter hver advarsel.
 3. For deltaker som har byttet klubb, teller advarsler pådratt for tidligere klubb som om de var pådratt for den nye klubben.

§ 7-10 Særskilte regler for kvalifiserings- og sluttspillkamper i seriespill

 1. I kvalifiseringskamper om opp- og nedrykk i seriesystemet og i sluttspillkamper teller ikke advarsler gitt i det ordinære seriespillet. Deltaker skal heller ikke sone for advarsler gitt i seriekampene.
 2. Der hvor det spilles sluttspill eller kvalifisering som består av flere enn to kamper, har en deltaker som pådrar seg to advarsler i dette sluttspillet, karantene fra neste sluttspillkamp med mindre Gamer.no skriftlig har gitt beskjed om noe annet. Deretter sones det én kamp etter hver advarsel.
 3. Der hvor lag må gjennom innledende kvalifisering før de avgjørende kvalifiseringskamper, teller ikke advarsler fra den innledende kvalifisering med videre.

§ 7-11 Advarsler i turneringer

 1. Etter to advarsler i samme turnering, har deltakeren karantene fra neste kamp i samme turnering, med mindre Gamer.no skriftlig har gitt beskjed om noe annet.
 2. Deltakeren har deretter karantene fra én kamp etter hver advarsel, med mindre Gamer.no skriftlig har gitt beskjed om annet.

§ 7-12 Oversikt over antallet advarsler

 1. Klubben har ansvar for å holde oversikt over hvor mange advarsler deres spillere, medlemmer, trenere og ledere har pådratt seg, og plikter å påse at karantener sones i samsvar med regelverket.
 2. Advarsler pådratt i turneringssammenheng teller ikke mot regnskapet for seriespill eller motsatt.

§ 7-13 Virkninger for neste sesong

Karantene som følge av advarsler eller bortvisning overføres til neste sesong.

II. Poengtrekk og tap av premier, mesterskap, resultater og plassering

§ 7-14 Poengtrekk

Den som bryter Gamer.no sitt regelverk jf. §1-2, som ikke ledet til reaksjoner fra Gamer.no på daværende tidspunkt kan ilegges poengtrekk retroaktivt.

§ 7-15 Kvalifiserende årsaker til poengtrekk

 1. Der en deltaker eller klubbeier deltar i sjikanering av administratorer, med -eller motspillere, eller arrangør:
  1. Trekkes inntil tre poeng fra poengtotal i tabellen.
 2. Der hvor lag har pådratt seg fem eller flere advarsler gjennom inneværende sesong. Enkeltspilleres advarsler hefter også på vegne av hele laget mot denne bestemmelsen:
  1. Trekkes tre poeng fra poengtotal i tabellen.
 3. Der en deltaker eller klubbeier truende ovenfor med -eller motspillere, administrator, arrangør eller publikum:
  1. Trekkes to poeng fra poengtotal i tabellen. Dette kan utvides til 4 poeng trukket, der den truende adferden har vært av fysisk karakter eller involverer drapstrusler og andre alvorlige fremstøt mot en persons generelle sikkerhet.
 4. Der hvor lag har benyttet seg av ikke spillerberettiget deltaker ved 2 eller flere anledninger:
  1. Trekkes ett poeng fra poengtotal i tabellen.

§ 7-16 Tap av resultater

 1. Dersom en spiller benytter elektronisk doping som beskrevet i Kamp- og konkurransereglementets § 3-3 flg, vil laget bli idømt tap av kampen.
 2. Det samme gjelder hvis spilleren på annen måte avgjør kampen i sin eller sitt lags favør i strid med spillets regler eller Gamer.nos regelverk.
 3. Dersom det er bevist at en spiller gjør som nevnt i punkt 1 eller 2 over, og det er sannsynlig at dette kan ha blitt gjort flere ganger, kan Gamer.no velge å idømme tap i samtlige kamper den spilleren har spilt for laget inneværende sesong.

III. Bot (kommer senere)

IV. Svartelisting og utestengelse

§ 7-18 Konsekvenser og varighet av svartelisting og utestengelse

 1. Svartelisting omfatter tap av retten til å arrangere turneringer på Gamer.no.
 2. Utestengelse innebærer tap av retten til å delta i samtlige arrangementer innenfor e-sport organisert av Gamer.no.
 3. Svartelisting og utestengelse kan ilegges for en begrenset tid eller for alltid, hensyntatt regelbruddets art, alvorlighet og graden av skyld.

Kapittel 8. Avsluttende bestemmelser

§ 8-1 Personopplysninger

Gamer.no sin behandling av personopplysninger m/angivelse av type data og behandlingsmåte, opplysninger om behandlingsansvarlig og rett til innsyn og retting fremgår av «Avtalevilkår for e-sport på Gamer.no».

§ 8-2 Rettigheter, avtaler og samarbeid mellom Gamer.no og næringslivet samt promotering/ reklame

Gamer.no sine rettigheter, herunder medierettigheter, rett til å inngå markedsavtaler, samt promotering/reklame og krav til aktører til å stille opp for Gamer.no fremgår av «Avtalevilkår for e-sport på Gamer.no».

Gamer.no kan utarbeide retningslinjer for reklame og sponsoravtaler for aktører på Gamer.no.