Gamer.no: Counter-Strike: Global Offensive - Spilleregler

Fastsatt av Gamer.no
Gjelder fra 21.06.2021
Gyldig
Sist oppdatert 14.09.2021

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

1-1.Virkeområde

Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet Counter-Strike: Global Offensive som organiseres av Good Game AS, og herunder Gamer.no. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser.

1-2. Definisjoner

 1. Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringsspill med parametere listet i pkt. 3-3. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
  • Et lag vinner 16 runder
  • Alle rundene fullføres
  • Et lag gir / trekker seg
 2. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp, En kamp avsluttes når en av lagene har oppnådd seier i majoriteten av kampene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der lagene spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt.

Kapittel 2. Før kampen, kampforberedelser

2-1. Bestemmelser ved offline arrangement

 1. Lag plikter seg til å møte i god tid før oppsatt kamp. Se utfyllende informasjon og retningslinjer rundt oppmøte ved offline arrangement i Kampreglement kapittel 11.
 2. Spillere vil få designert en tidsperiode hvor de skal få tid til å gjøre forberedelser rundt oppsett, kalibrering av utstyr, testing av utstyr og innstillinger, samt oppvarming. Lag vil få beskjed om og mer informasjon om dette i god tid i forveien.
 3. Skulle spiller eller lag oppleve teknisk feil ved enten utstyr, programvare, eller oppsett bes spiller eller laget ta direkte kontakt med administrator for kampen eller Gamer.no.
 4. Gamer.no gjennom tilknyttet personell eller administrator vil være behjelpelig med å løse problemer som spillere og lag måtte støte underveis i forberedelsene.
 5. Det forventes at spillere og lag skal finne ut av problemer som berører oppsett, programvare, innstillinger, og annet i den designerte forberedelsesperioden. En administrator kan velge å utsette kampstart der dette er nødvendig og gyldig grunn foreligger.

2-2. Overganger

For ligaspill gjelder overgangsreglene slik de er beskrevet i Kamp- og konkurransereglementet § 2-4 Overganger.

Kapittel 3. Kampavvikling

3-1. Klientinnstillinger

 1. All bruk av scripts er forbudt med unntak av buy, toggle & demo scripts. «Jumpthrow» scripts er også tillatt, og faller ikke inn under forbudet. Under følger noen eksempler på scripts som er forbudt:
  • Stop shoot scripts [Use or AWP scripts]
  • Center view scripts
  • Turn scripts [180° or similar]
  • No recoil scripts
  • Burst fire scripts
  • Rate changers (Lag scripts)
  • FPS scripts
  • Anti flash scripts or binding (snd_* bindings)
  • Bunnyjump scripts
  • -Stop sound scripts
 2. Kommandoer og parametere som ikke er tillat
  • Følgende kommandoer er forbudt:
   • mat_hdr_enabled
  • Følgende startparametere er forbudt:
   • +mat_hdr_enabled 0/1
   • +mat_hdr_level 0/1/2
  • Alle In-Game overlays – inklusive de med opprinnelse i selve spillet – er forbudt, med unntak av følgende:
   • cl_showpos 1
   • cl_showfps 1
   • net_graph 0/1 (det er ikke lov å utnytte net_graph-kommandoen på en slik måte at den hjelper spiller med sikting o.l.)

3-2. Spilltjenerinnstillinger

 1. Ingen spilltjenertillegg er tillat med mindre annet er spesifisert i punktene under.
 2. Spilltjeneren må ha VAC installert og aktivert.
 3. eBot er tillatt.
 4. Hvis en kampserver ikke automatisk deles ut på kampsidene må lagene laste ned de offisielle konfigurasjonsfilene fra Gamer.no. Disse må lastes opp til lagets spilltjener for at korrekte innstillinger skal kunne lastes inn. Det er begge lags ansvar å påse at innstillingene er korrekte.
 5. sv_pure skal være satt til «1» i alle kamper, dette er ufravikelig og obligatorisk.
 6. Begge lag er ansvarlig for å kontrollere spilltjenerinnstillingene. Ved påbegynt spill regnes innstilligene som godtatt av begge lag, og vil ikke gi rett til klageadgang etter kampen.

3-3. Kampformat

 1. I seriespill spilles kamper á 2 perioder.
 2. I turneringspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til et lag har oppnådd majoritet i antall periodeseire som beskrevet i pkt. 1-2 (2). Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5 osv.
 3. En periode regnes som ferdigspilt når det er blitt spilt 15 runder (MR15).
 4. Kart som benyttes i Gamer.nos turneringer og seriespill vil annonseres på de respektive turnerings- og seriesider.
 5. Hvis ikke annet er kommunisert, benytter Gamer.no Valve's «Active Duty» kart. Disse er følgende:
 • Dust 2
 • Inferno
 • Train
 • Mirage
 • Vertigo
 • Nuke
 • Overpass

3-4. Oppsett og start

 1. Telialigaen deler ut kampserver automatisk etter at veto er gjort.
 2. Dersom det er vedvarende tekniske problemer med Telialigaens servere, så er det hjemmelagets ansvar å stille med server. Se § 3-2 for rett serverinnstilling.
 3. Et tilstrekkelig antall spilleberettigede spillere skal være på server og klare før en periode kan startes.
 4. Det skal tas skjermbilde av statusskjermen mens alle spillerne er tilkoblet tjeneren. Dette bildet skal vise steam-ID-en til spillerne og skal lastes opp på kamspiden.

3-5. Krav om opptak av demo

 1. Alle spillere skal ta opp POV-demoer av hele kampen fra eget perspektiv (skriv «record dittfilnavn» i konsoll) og lagre de i minst seks måneder etter kampslutt
 2. Deltakere i 1.-2. divisjon skal skal alltid laste opp demoer på kampsiden, senest 72 timer etter at kampen er over
 3. Deltakere i 3.-6. divisjon laster opp demoer til kampsiden så fort som mulig etter forespørsel fra motstanderlag eller admin
 4. Hvis noen ber om demo fra motstander, så skal også laget som ber om demo laste opp alle sine demoer - uavhengig av hvor mange demoer man har bedt om
 5. Trenere er også pliktig å laste opp demo ved forespørsel
 6. Administrator setter en frist for opplasting av demo
 7. Hvis en eller flere demoer fortsatt mangler etter fristen vil laget få inntil 3 straffepoeng:
  • 3 straffepoeng ved seier
  • 1 straffepoeng ved uavgjort
  • 0 straffepoeng ved tap
 8. Poengstraffen er den samme uavhengig av hvor mange kart et lag mangler demo fra
 9. Hvis både seirende og tapende lag mangler en eller flere demoer, så vil det ikke deles ut poengstraff
 10. Lag som laster opp korrupt demo fra rett kart og kamp får ikke poengtrekk. Dersom en deltaker forsøker å forfalske demo kan administrator legge til grunn at deltakeren har jukset.

3-6. Sidevalg, knivrunden

 1. Laget som ikke valgte kartet får velge side. Dette gjelder ikke i oppgjør med kun ett kart eller på siste og avgjørende kart. Da avgjøres startside med knivrunde.

3-7. Feil ved spilltjener

 1. Skulle det oppstå en feil ved spilltjener som er til hinder for kampens videre forløp, og dette finner sted før det har blitt fullført tre runder av perioden skal perioden re-startes. Oppstår overnevnte feil etter at tre runder er fullført, skal lagkapteinene ta kontakt med administrator.

3-8. Frakobling av spiller

 1. En kamp re-startes kun dersom en spiller blir frakoblet fra spilltjeneren før første «Kill» i første runde av perioden. Etter dette tidspunktet skal kampen pauses ved rundeslutt av den perioden hvor frakoblingen fant sted. Se pausereglene i pkt. 3-9.
  Lagene skal vente minst 15 minutter i påvente at spiller eller innbytter er tilbake på spilltjeneren. Når 15 minutter er passert, kan lagene gjenoppta perioden. Laget som mistet en spiller må fullføre kampen med én spiller mindre hvis laget ikke kan erstatte den frakoblede spilleren med en annen spillerberettiget spiller.

3-9. Spillerbytter

 1. Spillerbytter kan foregå gjennom hele kampen. Pausefunksjonen kan benyttes i denne anledning. Byttet skal kommuniseres til motstander i chat. Pausen skal ikke overstige 5 minutter i varighet
 2. Det er ikke tillatt med mer enn tre spillerbytter per oppgjør, med mindre kartene i samme oppgjør spilles på ulike dager.

3-10. Pause- og timeout

 1. Pausen skal benyttes i påfølgende runde i tidsrommet som kalles «freezetime». Ved pause skal laget eller spiller oppgi årsak. Der hvor det ikke foreligger noen årsak, kan kampen gjenopptas. Pauser uten gyldig årsak vil straffes med advarsel.
  1. Spillere og lag kan pause kampen der problemer oppstår som gjør det umulig for lag eller spiller å fortsette kampen. Dersom problemet er lokalt hos spilleren og ikke lar seg løse innen rimelig tid, må laget finne en innbytter eller fortsette kampen uten å ha løst problemet.
  2. Lagene kan benytte seg av fire (4) taktiske pauser per kart, to (2) per side. Pausen varer i 30 sekunder. !timeout skal brukes for å aktivere taktisk pause.

3-11. Overtid

 1. Overtid spilles med maks runder 3 (MR3).
  Instillinger for overtid er som følger:
  • mp_maxrounds 6
  • mp_startmoney 16000

3-12. Trener

 1. Det er tillatt med trener i kamper som foregår online, under disse forusetningene:
  1. Trener har ikke tilgang på mer informasjon enn spillerne på laget
  2. Trener må være registrert i både klubb og lag senest 24 timer før kamp
  3. Trener gjør opptak av sin skjerm under hele kampen. Opptaket skal inkludere lyden fra kommunikasjon med laget
  4. Treneren har egen POV-demo fra kampen
  5. Skjermopptak og POV-demo lagres i inntil seks måneder og gjøres tilgjengelig for administrator på forespørsel
 2. Ved offline-arrangementer kan arrangøren vurdere å tillate bruk av trener under kontrollerte forhold.

Kapittel 4. Spilleregler

4-1. Bugs, handlinger som ikke er tillat

 1. Bomben skal plantes slik at den er synlig. Det er ikke tillatt å booste ved planting eller bugplante.
 2. Det er ikke tillatt på noe som helst måte å utnytte bugs, så man får en fordel ovenfor andre spillere. Utnytter man bugs, kan dette risikere i en diskvalifikasjon fra turneringen.
 3. Alle spillere skal oppføre seg på en ordentlig måte. Dette gjelder ved spamming i ingame chat o.l. Det er bare lagkapteiner som får lov til å skrive i ingamechat under hele kampen (unntak er ord som GLHF, GH, GG ol.)
 4. Boosting av spillere er lov, så lenge man ikke benytter seg av bugs ved boosten (Se over kanter o.l) Det er ikke lov med granat boost av spillere.

4-2. Tilkjenning av seier i kamp

 1. Gamer.no reserverer seg retten til å tilkjenne et lag seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der Gamer.no finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at et lag ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:
  • Ved at kampforløpet fullføres i tråd med pkt. 3-2. Lag med flest poeng der hvor uavgjort ikke er mulig vil tilkjennes seier.
  • Hvor lag trekker seg, vil motstanderlag tilkjennes seier. Jmf. Kampreglement pkt.

4-3. Etter perioden

 1. Administrator skal bekrefte resultat av respektive periode og/eller kamp.
 2. Det gis 15 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.
 3. Det gis 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av. F.eks: Best av 1, best av 3 osv.

4-4. Etter kampen

 1. Ved turneringsspill i online regi skal taperlaget registrere resultatet i turneringsystemet. Der dette ikke er mulig skal taperlaget rapportere resultatet til administrator for kampen.
 2. Ved seriespill, se kampreglement pkt. 4-5 (1-4) for registrering og innsending av kamprapport.