Gamer.no: StarCraft II - Spilleregler

Fastsatt av Gamer.no / Starcraft2.no
Gjelder fra 01.01.2014
Sist endret 27.06.2019

Innholdsfortegnelse

  Vis »

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

  1. 1-1.Virkeområde

   1. Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser innenfor spillet StarCraft II: Heart of the Swarm som organiseres av Good Game AS, og herunder Gamer.no. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser.
  2. 1-2. Definisjoner

   1. Med periode menes del av kamp som i forbindelse med serie eller turneringspill med parameterne listet i pkt. 3-1. En periode spilles til det kåres en vinner gjennom flere metoder, og her gjelder de kriterier som ble oppnådd først:
    • Ødeleggelse av alle motstanderens bygninger
    • Spiller overgir seg.
    • Spiller uteblir/trekker seg fra kampen
    • Spiller blir tilkjent seier
   2. Med kamp menes et bestemt antall perioder som tilsammen utgjør én kamp. En kamp avsluttes når en av spillerne har oppnådd seier i majoriteten av kampene der det er spesifisert et oddetall mengde perioder. Der spillerne spiller et bestemt antall perioder regnes kampen for avsluttet når alle periodene er ferdigspilt.
 1.  
  1. Kapittel 2. Før kampen, kamp forberedelser
  2. 2-1. Bestemmelser ved offline arrangement

   1. Spiller plikter seg til å møte i god tid før oppsatt kamp. Se utfyllende informasjon og retningslinjer rundt oppmøte ved offline arrangement i Kampreglement kapittel 11.
   2. Spillere vil få designert en tidsperiode hvor de skal få tid til å gjøre forberedelser rundt oppsett, kalibrering av utstyr, testing av utstyr og innstillinger, samt oppvarming. Spillere vil få beskjed om og mer informasjon om dette i god tid i forveien.
   3. Skulle spiller oppleve teknisk feil ved enten utstyr, programvare, eller oppsett bes spiller ta direkte kontakt med administrator for kampen eller Gamer.no.
   4. Gamer.no gjennom tilknyttet personell eller administrator vil være behjelpelig med å løse problemer som spillere måtte støte underveis i forberedelsene.
   5. Det forventes at spillere skal finne ut av problemer som berører oppsett, programvare, innstillinger, og annet i den designerte forberedelsesperioden. En administrator kan velge å utsette kampstart der dette er nødvendig og gyldig grunn foreligger.
  3. 2-2. Felles bestemmelser for online– og offline-arrangement

   1. Det forventes at spillere er klare til kamp senest 10 minutter før oppsatt kamp start.
   2. Oppvarming kan foregå frem til senest 10 minutter før kampstart.
   3. Spillere skal senest 10 minutter før kampstart bekrefte ovenfor administrator eller motstander at de er klare, og herifra og ut skal ikke rasevalg og farger endres.
   4. Administratoren for den oppsatte kampen bestemmer hvordan lobby skal settes opp. Her kan lobby settes opp av administrator eller eventuelt av hjemmelag/spiller.
 2.  
  1. Kapittel 3. Kamp avvikling
  2. 3-1. Instillinger

   1. Kart: Gjeldende ladder kart fra Blizzard: 
    • Dusk Towers
    • Orbital Shipyward
    • Prion Terraces
    • Ulrena
    • Central Protocol
    • Lerilak Crest
    • Ruins of Seras
   2. Antall spillere per lag: En (1)
   3. Allow Spectators: Yes
   4. Kampformat: 1v1 melee.
  3. 3-2. Kampformat

   1. I seriespill spilles kamper á 5 perioder i første divisjon, á 3 perioder i 2. divisjon, og á 3 perioder i lavere divisjoner.
   2. I turneringsspill vil kampformatet bestå av et oddetall perioder som spilles til en spiller har oppnådd majoritet i antall periodeseire som beskrevet i pkt. 1-2 (2). Antallet kan variere for den enkelte turnering, samt spesifikke runder i turnering, men kan for eksempel være best av 1, best av 3, eller best av 5 osv.
  4. 3-3. Lobby, oppsett og start av valg/elimineringsprossessen (Pick/ban)

   1. Ved offline arrangement skal administrator kontrollere at begge spillerne er tilstede i lobby før valg/elimineringsfasen kan starte. Når dette er bekreftet vil administrator be «host» starte perioden.
   2. Spillere skal legge hverandre til på vennelisten i spillet slik at de kan kommunisere med hverandre. Dette avtales i kommentarfeltet for kampen.
  5. 3-4. Valg/elimineringsprossessen, restriksjoner, og sidevalg

   1. Der hvor kart ikke er spesifisert på forhånd vil valg og eliminering av kart foregå manuelt gjennom ingame-chat.
   2. Administrator kan pålegge restriksjoner på elementer i spillet som berører rasevag, kart, farger m.m, eller andre grunner som administrator måtte finne nødvendig. Dette kan gjøres før eller underveis i kampen.
   3. Rekkefølgen «kart» skal elimineres og velges i er illustrert nedenfor:
    a. Høyest rangerte spiller bestemmer hvem som begynner. Der hvor ingen slik rangering foreligger vil myntkast avgjøre hvem som begynner.
  6.       b. Spillerne eliminerer kart annenhver gang til det gjenstår det antallet kart som skal spilles.
  7.       c. Deretter velger spillerne rekkefølgen de gjenværende kartene skal spilles i. Spillerne velger annenhver gang til det gjenstår et kart, som spilles sist.
  8.   4. Der en spiller ved uhell velger eller eliminerer feil «kart» skal laget umiddelbart underrette motstander, og aller helst administrator der det lar seg gjøre, før motstander har valgt og bekreftet sitt neste valg. Hvis dette skjer skal prossessen re-startes og bringes tilbake til det stadiet rett før feilen skjedde, med       de valg og elimineringer dette innebærer.
  9.   5. Skulle spiller eller lag ikke rekke å informere motstander, eventuelt administrator om feilen før motstanderens neste valg er foretatt, vil feilen sees på irreversibel og prossessen vil fortsette.
  10.   6. En periode vil starte umiddelbart etter valg/elimineringsfasen er avsluttet med mindre administrator gir instrukser om annet. En spiller har ikke lov å forlate spillet i tiden mellom valg/elemineringsfasen og spillets start, også kjent som «free time».
  11.   7. Der hvor feil oppstår i innlastningen til spillet som gjør at spiller ikke kommer inn, skal spillet pauses umiddelbart, og ikke gjenopptas før spilleren er tilbake.
 3.  
  1. Kapittel 4. Spilleregler
  2. 4-1. Når en periode regnes som startet

   En periode regnes som startet når en eller flere av kriteriene nedenfor er oppnådd:
   1. Når er spillerne har oppnådd visuell kontakt med hverandre.
   2. Det har passert 02:00 minutter av kampen.
   3. En av spillerne har mistet en enhet eller bygning.
  3. 4-2. Stopp av spillet

   1. Hvis en spiller med overlegg forlater spillet uten å pause eller varsle en administrator, vil det ikke bli påkrevd av motstanderlaget eller administrator å pause spillet. Pausing og stopp av spillet skal skje i tråd med følgende retningslinjer stipulert i punktene nedenfor.
   2. En administrator kan beordre spillet pauset, eller pause spillet etter eget skjønn der administrator finner det nødvendig.
   3. En spiller kan pause/be om at spillet pauses ved hendelser som tilsier at dette er nødvendig. Spilleren skal straks informere administrator at spillet er pauset, og hvorfor. Gyldige grunn for pause er:
    • En ufrivillig frakobling fra spillet
    • Teknisk feil på utstyr som skjerm, hardware, mus, tastatur o.l.
    • Feil i software, enten i eller utenfor spillet.
    • Forstyrrelser rundt spilleren fra omgivelsene som gjør det umulig å fortsette.
    For øvrige bestemmelser og regler rundt utsettelse, fravær, og uteblivelse gjelder punktene i Kampreglementet Kapittel 11.
   4. Et spill kan kun gjenopptas der det er blitt gitt godkjennelse fra administrator eller begge spillerne har sagt seg enige i at spillets gang skal gjenopptas. Der uenighet oppstår, skal begge spillerne kontakte administrator.
   5. Der en spiller pauser eller gjenopptar spillet på en slik måte som ikke er i tråd med gjeldende regelverk kan spilleren og/eller laget bli ilagt en straff ihht. reaksjonsreglementet.
   6. Ved offline arrangement er det ikke tillat for spillerne å kommunisere seg imellom mens spillet er pauset.
  4. 4-3. Omstart av periode

   1. Under følger en oversikt over kriterier som gir rett til omstart der en periode ikke regnes som offisielt startet ihht. Pkt. 4-1 (1-2).
    • Hvis en spiller oppdager at en spillers class, dekk, eller brukergrensesnitt ikke har blitt lastet inn på en tilfredstillende eller korrekt måte. Spiller har da lov til å pause spillet i et forsøk på å rette disse elementene. Lar de seg ikke rette, kan perioden startes på nytt.
    • Der en administrator vedtar at tekniske eller andre problemer er til hinder for en eller flere av spillerne, og spillet ikke lar seg gjennomføre på en normal og rettferdig måte. 
   2. Ved omstart av periode der regnes som offisielt startet gjelder egne retningslinjer under. Bestemmelser i pkt. 4-1 (1-2) er også gjeldende her.
    • Hvis det i et spill oppdages en kritisk feil i spillet som enten forårsaker en urettmessig fordel til en av spillerne, endrer spillets gang på en unaturlig måte, eller påvirker spillets mekanikker.
    • Hvis en administrator vedtar at perioden grunnet sikkerhetsmessige, vær, eller andre årsaker ikke lar seg gjennomføre på normal måte. Jmf. pkt. 10-3 i Kampreglement.
   3. Enkelte elementer og tilstander i perioden kan beholdes og overføres til påfølgende periode der omstart finner sted. Administrator kan, hvis omstart finner sted innen 8 timer, velge å bevare flere av disse der administrator mener at dette er nødvendig for å ivareta fair play. Elementer og tilstander som kan bevares er, men ikke begrenset til:
    • Valg av klasse. Herunder valgte/eliminerte klasser.
    • Dekk.
   4. Spillerne skal kontakte administrator og bekrefte at alle innstillinger og oppsett er klart før en periode regnes som startet ihht. Pkt. 4-1 (1-3). Det tas ikke hensyn til slike henvendelser etter en periode regnes som startet med tanke på omstart.
  5. 4-4. Tilkjenning av seier i kamp

   1. Gamer.no reserverer seg retten til å tilkjenne en spiller seier til tross for at en administrator har vedtatt omstart av perioden der Gamer.no finner det nødvendig. Tilkjenning av seier vil kun skje der det med liten tvil kan stadfestes at en spiller ikke kan unngå tap. Følgende kriterier vil bli brukt i en slik evaluering:
    • Forskjellen i «supply» er større enn 150.
    • Forskjellen i antall baser med mulighet inntjening er større enn 5.
  6. 4-5. Etter perioden

   1. Administrator skal bekrefte resultat av respektive periode og/eller kamp ved at spillerne laster opp skjermdump av scorescreen.
   2. Det gis 15 minutter pause mellom perioder i en seriekamper.
   3. Det gis 5 minutter pause mellom perioder i turneringssammenheng. Dette er uavhengig av hvor mange kamper perioden består av. F.eks: Best av 1, best av 3 osv.
  7. 4-6. Etter kampen

   1. Ved turneringsspill i online regi skal tapende spiller registrere resultatet i turneringsystemet. Der dette ikke er mulig skal tapende spiller rapportere resultatet til administrator for kampen.
   2. Ved seriespill, se kampreglement pkt. 4-5 (1-3) for registrering og innsending av kamprapport.
   3. Det skal tas skjermdump av scoreboard ved kampslutt. Dette gjelder både hvor kampen har blitt ferdigspilt, og hvor kampen er blitt avbrutt.
Til toppen