Kamp- og konkurransereglement

Fastsatt av Gamer.no
Gjelder fra 18.08.2021
Gyldig
Sist oppdatert 18.08.2021

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1 Virkeområde

 1. Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser som organiseres av Gamer.no.
 2. For kamper og konkurranser som organiseres av brukere eller eksterne partnere på Gamer.no gjelder egne bestemmelser, med mindre det der vises til Gamer.no sitt regelverk.

§ 1-2 Utfyllende bestemmelser. Egne reglementer for særskilte konkurranser

Gamer.no kan:

 1. Gi utfyllende bestemmelser til kamp- og konkurransereglementet, herunder egne reglementer for forskjellige konkurranser og turneringer. Slike utfyllende bestemmelser kan både gi rettigheter og pålegge spillere, lag og klubber plikter.
 2. Gi konkrete pålegg for å sikre en sportslig, forsvarlig og hensiktsmessig gjennomføring av kamp, konkurranse, serie og turneringer.
 3. Legge til konkurransetitler ved behov, herunder utvidelser og oppfølgere til eksisterende konkurransetitler.
 4. For turneringer i regi av ekstern partner av Gamer.no kan det benyttes egne vilkår. Disse vilkårene skal godkjennes av Gamer.no før turneringen åpner for påmelding.

§ 1-3 Definisjoner

 1. Serie eller liga: Med serie eller liga menes samling av lag som spiller mot hverandre i en sesong, inndelt i en eller flere divisjoner.
 2. Sesong: Med sesong menes en fastlagt periode hvor lag spiller mot hverandre i en serie eller liga.
 3. Turnering: Med turnering menes konkurranse arrangert av Gamer.no eller annen arrangør med tre eller flere lag og som inneholder spill etter utslagsmetoden, jf. § 8-2. Turnering kan foregå offline eller online.
  Det finne tre ulike typer turneringer:
  1. Turnering arrangert av Gamer.no,
  2. Turnering arrangert av klubb eller annen aktør hvor Gamer.no er offisiell partner,
  3. Turnering arrangert av klubb eller annen aktør hvor Gamer.no ikke er offisiell partner
 4. Norgesmesterskap: Med norgesmesterskap menes en stor nasjonal konkurranse arrangert av Gamer.no i samarbeid med E-sportforbundet, hvor tre eller flere lag spiller om tittelen norgesmester i forskjellige spilltitler.
 5. Hjemmelag: Med hjemmelag menes det laget som står oppført øverst i turneringstreet eller først i kampoppsettet.
 6. Obligatorisk kamp: Med obligatorisk kamp menes seriekamper etter kapittel 5, samt turneringskamper etter kapitlene 7, 8 og 9.
 7. Privatkamp/oppvisningskamp: Med privatkamp/oppvisningskamp menes kamp utenfor organisert konkurranse sammenheng.
 8. Konkurransetittel: Med konkurransetittel menes spilltittel som det konkurreres i.
 9. For flere definisjoner vises det til Overordnet regelverk og reaksjonsreglement § 1-5.
 10. Uteblivelse: Dersom et lag ikke møter opp eller ikke fyller kravene til å kunne gjennomføre kampen, kan dette regnes som en uteblivelse. Det er mulig å idømmes tap uten at det anses som en uteblivelse. 

§ 1-4 Disponering av tildelt plass, videresalg, og øvrige rettigheter

 1. Tildelt plass i seriespill og alle medfølgende rettigheter til denne tilhører den brønnøysundsregistrerte enheten bak klubben på Gamer.no. Det skal tydelig fremkomme av navnet eller annen informasjon oppgitt om enheten at den er tilknyttet klubben på Gamer.no.
 2. Der hvor det ikke eksisterer noen registrert enhet bak klubben som nevnt i § 1-4 (1), vil rettighetene tilfalle den eller de som står oppført som «klubbeier» på Gamer.no. Er det flere klubbeiere, vil Gamer.no forhøre seg med alle. Der det ikke foreligger noen enhet bak klubben, og ingen personer står oppført med tittelen klubbeier, vil Gamer.no foreta en skjønnsmessig avgjørelse vedrørende rettighetene til klubben.
 3. Gamer.no står fritt til å forvalte plassen til oppløste lag etter eget skjønn.
 4. Kjøp og salg av plass i Telialigaen 1. divisjon er forbudt etter 25. august 2021. Salg av klubb er tillatt dersom selskapet bak klubben også skifter eier i Brønnøysundregistrene. Dersom noen skal selge et enkeltlag i 1. divisjon, så må det aktuelle laget først være etablert som egen juridisk enhet som også skifter eier i tråd med salget.
 5. Kjøp og salg av plass i Telialigaen 2. divisjon eller lavere er tillatt under disse forutsetningene:
  1. Det foreligger en eierskiftemelding signert av kjøper og selger, som er levert til og godkjent av Gamer.no
  2. Ny eier har ikke rykket ned med et lag i samme spill og divisjon foregående sesong
  3. Plassen er i annen divisjon enn laget som skal overta plassen.
  4. Overgangsvinduet er åpent.
 6. Lag i 1. og 2. divisjon kan ikke bytte lagnavn, logo eller klubbtilhørighet når overgangsvinduet er stengt. Ved spesielle tilfeller kan det søkes arrangør om unntak.
 7. Gamer.no tar ikke ansvar for selve salgskontrakten og er ikke juridisk involvert i avtalen mellom kjøper og selger.
 8. Gamer.no forbeholder seg retten til å prioritere serieoppsett og drift av liga foran eierskifter og det kan derfor bli lang saksbehandlingstid i travle perioder. Sen innmelding av eierskifter skjer på lagenes egen risiko.

Kapittel 2. Lag, deltakere og spilleberettigelse.

§ 2-1 Spilleberettigelse mv.

 1. For å være spilleberettiget må en deltaker som skal ta del i kampen:
  1. Ikke ha karantene etter reglene i Overordnet reglement og reaksjonsreglement som følge av beslutning fra administrator eller domsorganene, Gamer.no, eller bruker/partner ansvarlig for turneringen,
  2. Fylle alderskravene i § 2-2,
  3. Være registrert som spiller i både klubben og laget i Gamer.no sitt register før kampstart. Senest 24 timer før oppsatt kamptidspunkt ved seriespill
 2. Spillere skal benytte et spillernavn inne i spillet som er svært lett gjenkjennelig med brukernavnet i registeret på Gamer.no.
  1. Spillernavn bør være mulig for kommentatorer og presse å uttale.
  2. Dersom spillernavnet inneholder sponsornavn skal sponsornavnet være den siste delen av spillernavnet.
  3. Spillernavnet som benyttes skal være det samme gjennom hele turneringen eller ligaen. Dersom en spiller ønsker å bytte, må det begrunnes og godkjennes av arrangør.
 3. Dersom et lagnavn eller en spillers navn på noen måte hetser en etnisitet, kjønn, legning eller religion, kan administrator kreve at navnet skal endres.
 4. Gamer.no kan avkreve fullt navn fra en spiller, dersom det er nødvendig for å bekrefte at vedkommende har lov å delta i en turnering eller en kamp.
 5. Der det er tilrettelagt for dette, er det kun tillatt å bruke spillerkonto som er knyttet til profilen på Gamer.no. Eksempler på spillerkontoer er Steam-bruker, Battle-net konto, PUBG-brukernavn osv.

§ 2-2 Aldersbestemmelser mv.

 1. For deltakelse på offline- og online-arrangementer i regi av Gamer.no skal deltaker ha fylt 15 år.
 2. Kvinner og menn konkurrerer i de samme turneringer/serier med mindre annet er spesifisert.
 3. Deltaker som ikke oppfyller aldergrensen i § 2-2 (1), kan likevel delta på slike arrangementer dersom vedkommende har fylt 12 år og det foreligger skriftlig samtykke fra foresatt(e) til Gamer.no.

§ 2-3 Spillere under kontrakt med klubb

 1. En spiller under kontrakt med klubb som deltar i seriespill eller turneringer i regi av Gamer.no, har ikke adgang til å delta for andre lag og klubber med mindre skriftlig samtykke fra klubben spilleren er kontraktsfestet til foreligger.
  1. Dersom en spiller har deltatt for andre lag enn den spilleren er kontraktsfestet til vil spilleren regnes som ikke spilleberettiget, jf. § 2-1.
 2. En spiller kan ikke bytte klubb før kontrakten er løpt ut. Klubbeier i den klubb spilleren er kontraktsfestet til og som spilleren ønsker å forlate, kan likevel skriftlig godkjenne at vedkommende spiller fristilles fra kontrakten før denne utløper.
 3. Dersom en spiller er involvert i en pågående kontraktstvist vedr. klubb bytte/fristillelse, vil spilleren bli suspendert fra det/de aktuelle spillet/spillene på Gamer.no frem til saken er avgjort eller kontrakten ellers ville utløpt. Gamer.no tar for øvrig ikke stilling til tvister mellom spiller og klubb.
 4. For overganger mellom klubber og andre avtaler gjelder § 2-4.

§ 2-4 Overganger

 1. En spiller kan kun delta for én klubb i en serierunde per spilltittel ved seriespill.
 2. En spiller kan melde overgang til ny klubb underveis i seriespillet, såfremt dette skjer før overgangsvinduet stenger. Ved bytte av klubb kan spilleren kun spille for en av klubbene innenfor en serierunde. 
 3. Begrensningen knyttet til overgangsvinduet gjelder kun overganger til lag som deltar i 1. eller 2. divisjon.
 4. Overgangsvinduet stenger 24 timer før 5. serierunde og åpner ikke før siste tellende kamp i sesongen. Dette innebærer at overgangsvinduet er stengt i eventuelle opp- og nedrykkskamper eller tiebreakers. I spill der terminlisten ikke går parallelt med de øvrige spillene i ligaen, kan overgangsvinduet stenge til egendefinert dato. Dette er i så fall presisert i spillets egne regler.
  1. I denne perioden vil det kun være tillatt for lagene i Telialigaen å hente spillere fra lavere divisjoner, men ikke spillere som er hentet inn etter at overgangsvinduet stengte.
  2. Spilleren som hentes inn fra lavere divisjoner må ha spilt minst to kamper for laget vedkommende hentes fra
  3. Norske statsborgere, som ikke har deltatt i inneværende sesong for andre klubber, kan legges til gjennom hele sesongen.
  4. Trenere er ikke underlagt begrensningene i overgangsvinduet
 5. Klubber med flere lag i samme serie kan låne spillere oppover i divisjonene, men ikke nedover. En spiller som primært spiller i 1. divisjon har med andre ord ikke tillatelse til å hospitere for andrelaget i 2. divisjon, kun motsatt. En spiller kan bare hospitere på denne måten tre ganger i løpet av en sesong.
 6. En spiller vil ikke kunne melde overgang der hvor spilleren er fortsatt bundet gjennom kontraktuelle eller økonomiske forpliktelser, eksempelvis medlemskontingent, treningsavgifter, bøter m.m.
 7. Spillere som har proffkontrakt med et annet lag/klubb kan ikke delta i Telialigaen uten at det foreligger en kontrakt om utleie som må fremvises arrangør.
 8. Overgangsreglene nevnt i § 2-4 punktene  2-4 gjelder også for utlånsavtaler mellom to klubber.

§ 2-5 Nasjonalitet

 1. Lagspill:
  1. Ved deltakelse i seriespill og turneringsspill skal lagene oppfylle krav til nasjonalitet. Kravene omtalt i § 2-5 (1) bokstav c) til f) gjelder antall spillere som stiller til kamp. Bestemmelsen legger ingen begrensninger for antall medlemmer av klubben.
  2. Gamer.no gjør oppmerksom på at utgifter i forbindelse med offline arrangement kun dekkes for lag og spillere med norsk bostedsadresse. Det er klubbens plikt å besørge at spillere i utlandet møter til offline arrangement. Kapittel 11 gir utfyllende bestemmelser om fremmøte og uteblivelse.
  3. Ved deltakelse i serie og turneringsspill, der antall aktive spillere i fullt lag er 6, kan maksimum 2 av spillerne være uten norsk statsborgerskap.
  4. Ved deltakelse i serie og turneringsspill, der antall aktive spillere i fullt lag er 5, kan maksimum 2 av spillerne være uten norsk statsborgerskap.
  5. Ved deltakelse i serie og turneringsspill, der antall aktive spillere i fullt lag er 4, kan maksimum 1 av spillerne være uten norsk statsborgerskap.
  6. Ved deltakelse i serie og turneringsspill, der antall aktive spillere i fullt lag er 3, kan maksimum 1 av spillerne være uten norsk statsborgerskap.
 2. Enkeltspiller:
  1. Deltakelse i seriespill er kun tillatt for personer med norsk statsborgerskap.
  2. Deltakelse i turneringsspill er kun tillatt for personer med norsk statsborgerskap, med mindre annen fremgår av reglementet for turneringen.
 3. Vurdering av tilknytning til landet:
  1. Spillere som har oppholdt seg i Norge i minst tre år, og som har hatt en annen grunn enn e-sportaktivitet til å oppholde seg i landet, kan søke Gamer.no om å bli ansett som norsk statsborger etter kravene i pkt. 1 og 2 over.

§ 2-6 Presentasjon av klubb og lag

 1. Navn på klubb skal være kort og enkelt. Det er ikke tillatt med støtende, sjikanerende eller diskriminerende navn, eller navn som allerede er i bruk. Gamer.no kan nekte at slike klubbnavn blir benyttet.
  1. Klubbnavnet bør være av en slik art at det tydelig fremstår som et klubbnavn.
  2. I konkurranser arrangert av Good Game AS, er det ikke tillatt med klubb- eller lagnavn som inkluderer fullt navn på en spesifikk liga, turnering eller annen konkurrerende virksomhet.
  3. Klubber og deltakere i Good Game-arrangerte turneringer kan ikke fremme direkte konkurrenter av Good Games virksomhet, verken på Gamer.no, i forbindelse med egne kamper eller på tilhørende fysiske arrangement.
  4. Det er ikke tillatt med nettadresser i klubb- eller lagnavn.
  5. Sponsor skal benevnes til slutt og ikke ha flere tegn enn det opprinnelige klubbnavnet.
 2. Ved seriespill skal lag som deltar i den øverste divisjonen ha en klubblogo av en viss standard. Logoen skal være høyoppløselig og fremstå profesjonell. Logen må gjøres tilgjengelig i egnet format for arrangør ved forespørsel. 
  1. Lagene må også kunne fremskaffe bilder av spillerne dersom arrangøren eller presse etterspør dette. Bildene bør fremstå som så proffe som mulig og ikke representere norsk e-sport på en dårlig måte, ref Overordnet reglement og reaksjonsreglement § 4-2 nr. 2, bokstav h.
 3. Et lag som deltar i kamper og konkurranser etter dette reglement, offline som online, skal benytte navnet til klubb som er registrert i Gamer.no sin database.
 4. Når en klubb stiller med flere lag i samme serie/turnering, skal lagene benevnes ved fortløpende nummerering, alfabetisering, eller annen benevning som skiller lagene.
 5. Når to eller flere klubber har fått godkjent deltakelse med sammensatt lag, må laget benytte navn som viser at det består av spillere fra flere klubber. Navnet skal godkjennes av Gamer.no.

§ 2-7 Flere lag i samme serie

 1. En klubb kan stille med flere lag i samme serie/turnering. I seriespill skal lagene spille i forskjellig divisjoner med unntak for laveste divisjon der en klubb kan ha flere lag. De lavere rangerte lagene deltar i seriesystemet på lik linje med førstelagene, med følgende begrensninger:
  1. Andrelag og lavere rangert lag kan ikke rykke høyere opp enn til divisjonen under høyere rangert lag. Dersom klubben har flere lag i laveste divisjon, regnes disse som likestilte, og ett av disse lagene kan rykke opp. Dette laget skal neste sesong regnes som høyere rangert enn laget som blir værende i laveste divisjon.
 2. Når det deltar flere lag fra samme klubb og ett av disse lagene trekker seg eller blir utelukket, kan klubbens øvrige lag delta videre.
 3. Dersom to klubber har samme eier, vil kunne komme i en åpenbar interessekonflikt eller deres habilitet på annen måte kan settes i tvil, kan Gamer.no bestemme at reglene skal gjelde som om de er to lag fra samme klubb.

§ 2-8 Valve Anti Cheat-bans, FACEIT-bans og sanksjoner fra eksterne turneringer

 1. Gamer.no tar ikke ansvar for Steam-utestengelser som skyldes brudd på Valves retningslinjer. En Steam-konto anses som brukerens ansvar i tre måneder etter at den er fjernet fra profilen på Gamer.no. Det innebærer for eksempel at man kan utestenges for VAC på en konto man har solgt.
 2. Deltakere og kontoer med VAC-bans utestenges fra alle spill i regi av Gamer.no i ett år. Med Valve Anti Cheat-ban menes sanksjon ilagt av spillutvikleren Valve. Dersom en spiller beviser at hun ikke har VAC i et spill eller en spillmotor som brukes i Gamer.nos arrangementer, kan Gamer.no velge å oppheve utestengelsen.
 3. Deltakere og kontoer med FACEIT-bans for juks utestenges fra alle spill i regi av Gamer.no i ett år
 4. Gamer.no kan der de ser det nødvendig utestenge lag og deltakere på bakgrunn av avgjørelser fattet av andre arrangører der lag og deltakere har brutt tilsvarende regelverk som hos Gamer.no. Denne vurderingen avhenger av alvorlighetsgrad og relevans.
 5. Utestengte lag og deltakere som deltar under nytt lagnavn og alias vil medføre forlengelse av allerede gjeldende utestengelse.
 6. Gamer.no vil søke å samarbeide med andre aktører i kampen mot juks. Dersom kvaliteten på disse aktørenes antijuksarbeid er god nok, vil Gamer.no vurdere om utestengelser hos samarbeidspartner automatisk gir utestengelser hos Gamer.no.

Kapittel 3. Arenaer, drakter, utstyr. Elektronisk og kroppslig doping

§ 3-1 Generelle krav til arenaer

 1. Kamper vil for alle divisjoner i de ordinære runder av seriespillet og turneringsspill finne sted over nett (online), med mindre annen informasjon blir gitt.
 2. Sluttspillkamper for 1. divisjon, og finalekamper i enkeltturneringer kan arrangeres offline.
 3. Ved offline-arrangement utformer Gamer.no bestemmelser for arena og deltakelse.

§ 3-2 Utstyr ved online-arrangement

 1. Det er spillernes eget ansvar å sørge for at utstyr som er nødvendig for å gjennomføre kampen fungerer som det skal.
  1. Hjemmelaget skal stille med server hvis arrangøren ikke tilbyr dette, ref § 11-5
  2. Ved eventuell teknisk svikt hos en spiller eller på en spillers egen nettlinje, skal spillet pauses som beskrevet i § 5-10.
  3. Dersom den tekniske svikten skyldes forhold spilleren selv ikke får påvirket kan det være grunnlag for utsettelse som beskrevet i § 10-3. Slike forhold må dokumenteres.
  4. Dersom svikten ikke lar seg løse innen rimelig tid og den ikke er av en sånn art at det gir grunnlag for utsettelse, må kampen spilles videre uten den aktuelle spilleren.

§ 3-3 Utstyr ved offline-arrangement

 1. Gamer.no vil ved offline-arrangement stille med følgende utstyr som deltakere skal benytte:
  1. PC og monitor
  2. Hodetelefon, mikrofon, ørepropper og hørselvern
  3. Bord og stol
 2. Deltakere og lag skal selv stille med følgende utstyr:
  1. Tastatur
  2. Mus og museledningholder
  3. Musematte
 3. I de tilfeller hvor deltaker og lag ikke har tilgang til utstyr, eller utstyret ikke fungerer, kan Gamer.no stille med utstyr etter nærmere avtale.

§ 3-4 Drakter

 1. Klubber og lag i seriespill plikter å sende opplysninger til Gamer.no om draktene som dens lag benytter for godkjennelse. Det er krav om bruk av drakter for alle deltakere for lag i 1. divisjon. Dette kravet gjelder ikke for deltakende lag i 2. divisjon og nedover. Kravet gjelder heller ikke for deltakende lag i turneringssammenheng, med mindre dette er spesifisert.
 2. Godkjent drakt er klesplagg som dekker overkropp, herunder sportstrøye, t-skjorte, poloskjorte, genser, hettegenser og softshell. Jakke kan under bestemte omstendigheter godkjennes, unntatt boblejakke.
 3. Gamer.no anses å ha godkjent drakten dersom det ikke kommer innsigelser fra Gamer.no innen tre uker fra innsendelse.
 4. Drakter skal tydelig signalisere hvilken klubb de tilhører. Drakten kan ha deltakerens etternavn eller tilnavn. Drakten kan også ha lagets sponsorer og partnere i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer for reklame og sponsoravtaler for aktører på Gamer.no.

§ 3-5 Elektronisk doping. Programmer og programvare

 1. Det er ikke tillatt å benytte programmer hvis hovedformål er å gi bruker en urettmessig fordel i spillet. Eksempler på slik programvare er hacks, cheats, exploits, scripts, m.m.
 2. Det er tillatt å benytte konfigurasjonsfiler så fremt de er i tråd med gjeldende retningslinjer og regler for disse. Konfigurasjonsfiler er ikke tillatt dersom de bryter brukervilkårene til det respektive spillet.
 3. Det er tillatt å benytte samtaleprogrammer som Ventrilo, Teamspeak, Mumble, Skype o.l.
 4. Ved offline-arrangement skal deltaker og lag ikke benytte annen programvare enn samtaleprogrammer, anti-jukseprogrammer, selve spillet, og eventuelle andre programmer godkjent av Gamer.no.

§ 3-6 Feil og uregelmessigheter i programvare

 1. Dersom noen utnytter feil i programvare til sin fordel, vil dette anses som elektronisk doping og likestilles med brudd på § 3-3 punkt 1.
 2. Bugs, glitcher e.l. vil normalt anses som feil i programvaren først når utgiver av spillet slår fast at det er en feil.
 3. I tilfeller der der det er åpenbart at det er en feil, og der utnyttelse av denne feilen gir en spiller eller et lag en stor urettmessig fordel, kan Gamer.no anse det som et brudd på § 3-3 bokstav 1 uavhengig av hva utvikler har kommunisert.
 4. I tilfeller der det oppstår en feil som gir det ene laget en åpenbar fordel, men der ingen av spillerne kan sies å ha utnyttet feilen med vilje, kan Gamer.no kreve at omgangen eller kampen spilles om igjen.

§ 3-7 Kroppslig doping. Dopinglisten

 1. Det er ikke tillatt å bruke, besitte, oppbevare eller erverve et stoff som er forbudt i henhold til Dopinglisten til Antidoping Norge.
 2. Bestemmelsen i § 3-7 (1) gjelder under arrangementer organisert av Gamer.no, annen aktør hvor Gamer.no er offisiell partner og under andre arrangementer hvor Gamer.no sitt regelverk er gitt anvendelse.
 3. Deltaker kan ved søknad til Gamer.no gis dispensasjon til å benytte midler som inneholder stoffer på Dopinglisten, dersom behovet er medisinsk begrunnet. Ved søknad om dispensasjon må det foreligge en legeattest som bekrefter behovet for det aktuelle middel.

 

Kapittel 4. Administrators oppgaver. Start av kamp. Kamprapport

§ 4-1 Kontroll av spilltjener, arena

Administratoren skal før kampstart kontrollere spilltjeneren for online-arrangement i 1. divisjon. Ved offline-arrangement skal administrator kontrollere konkurranseområdet, drakter og utstyr.

§ 4-2 Start av kamp og opptak av kamp

Alle lag er pliktig å lagre opptak av kampen og gjøre dette opptaket tilgjengelig for administrator ved behov.  

§ 4-3 Kamprapport

 1. I alle seriekamper skal lagene føre kamprapport som kontrolleres av administrator. Kamprapporten er det offisielle dokument om kampen, og opplysningene der legges til grunn ved utarbeidelse av tabell, karantene, eller annet materiale. En kamprapport skal i alle tilfeller inneholde opplysninger om:
  1. kampnummer,
  2. divisjon,
  3. lagenes navn,
  4. kampdato og -tidspunkt,
  5. spillested,
  6. administrators og spillernes brukernavn,
  7. advarsler,
  8. sluttresultat,
  9. om noen av lagene har varslet at protest vil bli nedlagt.
  Kamprapport finnes under «kamper»-seksjonen i turneringsvinduet.
 2. I kamper kan kun de innbyttere som er oppført i lagets spillerliste benyttes. Ved seriespill må disse være registrert i laget senest 24 timer før kampstart.
 3. Ved offline-arrangement skal en representant for hver av klubbene underskrive kamprapporten etter kampens avslutning. Lagene har selv ansvaret for å oppsøke administratoren for å underskrive rapporten.
 4. Administrator har ansvaret for at original kamprapport og skriftlig redegjørelse om disiplinære eller arrangementsmessige uregelmessigheter sendes til e-sport@gamer.no så snart som mulig etter kampen. Kamprapport skal sendes også der kampen ikke blir spilt eller blir avbrutt.
 5. Begge parter i en kamp er pliktig å rapportere/bekrefte kampresultatet umiddelbart etter at kampen er ferdigspilt. Dersom én av partene har sendt inn resultatet, og det innen to timer ikke foreligger en formell klage på kampsiden, blir resultatet stående slik det er rapportert inn. 
 6. Gamer.no kan fastsette egne bestemmelser om utforming og innsendingen av kamprapport.

§ 4-4 Deltakere og lagenes plikter

 1. Der hvor spillereglene stipulerer at det skal tas opp media fra kampen, eksempelvis demoer, screenshots, status screenshot o.l, plikter lagene å laste opp og fremvise disse i kamprapporten der dette er påkrevd.
 2. Dersom en ikke-spilleberettiget deltaker er benyttet, vil laget som benyttet deltakeren tape kampen.
 3. Dersom det er uenighet om hvorvidt en spiller er spilleberettiget, bør lagene likevel fullføre kampen og dokumentere hvem som spilte. Laget som benytter den aktuelle spilleren, gjør dette på egen risiko og kan risikere at det opprettes sak i ettertid. Dersom et lag har benyttet en ikke-spilleberettiget spiller vil laget tape kampen.
 4. Dersom det ikke er mulig å fremskaffe slik media som angitt i § 4-4 (1), kan deltaker/laget idømmes tap av kampen.

§ 4-5 Anklager om juks

 1. Anklager om juks skal begrunnes godt og det skal oppgis tidspunkt for når i spillet hendelsen(e) fant sted. Dersom minimumsdokumentasjon og bevismateriale ikke foreligger, blir saken henlagt.

§ 4-6 Bruk av trener

 1. Regler for treners deltakelse i kamper presiseres i det enkelte spillets reglement.
 2. I tilfeller der bruk av trener normalt ikke er tillatt, kan Gamer.no vurdere om det skal gjøres unntak under kontrollerte forhold i offline-arrangementer.

Kapittel 5. Seriespill – divisjonsinndeling, tabellplassering og opp- og nedrykk, regelverk

§ 5-1 Oversikt over de serier som organiseres

 1. Seriespillet er inndelt i divisjoner fra 1. divisjon og nedover, jfr. §§ 5-5 til 5-8, med opp- og nedrykk mellom sesonger etter bestemmelsene i dette kapittel. Den enkelte divisjon kan deles inn i sideordnede avdelinger.
 2. Lag som ikke har deltatt i seriespill foregående sesong, starter i laveste divisjon i den respektive spilltittelen laget deltar i.
 3. I alle spilltitler arrangeres seriespill på nasjonalt plan med mindre annen informasjon fra Gamer.no foreligger.

§ 5-2 Kamper og poeng

 1. I den enkelte serie spiller hvert lag mot de andre lagene to ganger (dobbel serie), men Gamer.no kan der den finner det nødvendig bestemme at lagene i en serie kun skal møte hverandre én gang (enkel serie). I serier med 6 eller færre lag, kan det besluttes at lagene skal møte hverandre flere enn to ganger.
 2. For vunnet kamp gis 3 poeng, for uavgjort 1 poeng og for tapt kamp 0 poeng.

§ 5-3 Plassering på tabellen

 1. Lagene i en serie rangeres ved en tabell der rekkefølgen bestemmes av poengtallet.
 2. Har to eller flere lag like mange poeng, går det lag foran som har møtt til flest kamper.
 3. Står to eller flere lag fortsatt likt etter at antall oppmøter er tatt i betraktning, går det lag foran som har størst positiv margin i perioder. 
 4. Står to eller flere lag fortsatt likt etter at periodemarginen er tatt i betraktning, går det lag foran som har flest periodeseire. Bestemmelsen i § 5-3 (3) annen setning gjelder tilsvarende.
 5. Står to lag fortsatt likt etter at antall periodeseire er tatt i betraktning, er resultatet av innbyrdes kamper avgjørende. Står tre eller flere lag fortsatt likt etter at antall periodeseire er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen av en tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjør mellom disse lagene.
 6. Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort etter § 5-3 (5), og det gjelder mesterskap eller opp- /nedrykking, skal den avgjøres ved kvalifiseringsspill.

§ 5-4 Kvalifiseringsspill. Sluttspill

 1. Der hvor det etter dette reglement skal spilles kvalifiseringskamper mellom to lag om opp- eller nedrykk eller sluttspillkamper om mesterskap, beslutter Gamer.no, eller den arrangør som serien sorterer under, om det skal spilles én eller flere kamper.
 2. Når det i kvalifisering eller sluttspill mellom to lag spilles to kamper, og det fremdeles står uavgjort, skal utfallet av kampen avgjøres i tråd med gjeldende regelverk for de respektive spill som omhandler ekstraperioder og ekstra kamper.

§ 5-5 1. divisjon

 1. Gamer.no bestemmer hvert år divisjonens navn. Divisjonen består av 10 lag i én avdeling. Klubbene som deltar i 1. divisjon skal før seriestart hvert år forhåndsgodkjennes iht. de til enhver tid gjeldende retningslinjer. En klubb som ikke godkjennes, kan søke om å delta i 2. divisjon.
 2. De fire beste lagene går videre til sluttspill. Vinneren av dette sluttspillet er årets seriemester. Lag nr. 9 og 10 rykker ned i 2. divisjon og lag nr 8 må forsvare plassen i kvalifisering.

§ 5-6 2. divisjon

 1. Gamer.no bestemmer hvert år divisjonens navn. Divisjonen består 10 lag fordelt på 1 avdelinge(r) á 10 lag.
 2. Lag nr. 1 og 2 rykker opp i 1. divisjon neste sesong, og lag nr. 3 må spille kvalifisering om opprykk. Lag nr. 7,8, 9 og 10 rykker ned i 3. divisjon og lag nr. 6 må forsvare plassen i kvalifisering. 

§ 5-7 3. divisjon

 1. 3. divisjon består av 10 til 32 lag, fordelt på 1-4 avdelinge(r) à 10 lag.
 2. Lag nr. 1 rykker opp i 2. divisjon og lag nr 2 må spille kvalifisering om opprykk. Lag nr. 7, 8, 9 og 10 rykker ned i 4. divisjon og lag nr 6 må forsvare plassen i kvalifisering.
 3. Dersom det er færre enn 4 avdelinger, vil flere kunne rykke direkte opp og flere kvalifisere seg til opprykk for å fylle nødvendig antall plasser i divisjonen over.

§ 5-8 4-7. divisjon

 1. 4-7. divisjon består av maks 16 avdelinger à 10 lag per divisjon. 7. divisjon er den laveste divisjonen i seriesystemet, og dens størrelse fastsettes av antall deltakende lag i seriesystemet for inneværende sesong. Gamer.no fastsetter sammensetningen av avdelingene.
 2. Avdelingsvinnerne vil alltid rykke direkte opp. Normalt vil lag nr 2 spille kvalifisering om opprykk. I de sesonger hvor det er færre enn 8 avdelinger vil flere lag kunne rykke direkte opp og flere kvalifisere seg til opprykk for å fylle nødvendig antall plasser i divisjonen over.
  Samme bestemmelser er gjeldende for alle andre divisjoner lavere enn 4. divisjon.

§ 5-9 Fellesbestemmelser om opp- og nedrykk

 1. Antall lag som skal rykke opp fra en divisjon skal fastsettes før sesongstart, og kan ikke endres i etterkant. Lag kan ikke fritas fra å rykke opp uten at særlige grunner foreligger.
 2. Antall lag som rykker ned kan bli høyere eller lavere enn det som ble fastsatt før sesongstart som en følge av at flere eller færre lag enn forventet rykker ned fra høyere divisjon, at lag trekker seg eller det foreligger andre grunner.
 3. Lag som før sesongstart egentlig skulle rykket ned, kan forbli i den samme divisjonen dersom det er plasser ledige etter at lagene fra lavere divisjon har rykket opp og høyere divisjon har rykket ned. Lag som egentlig skulle rykket ned har forrang foran lag fra lavere divisjon som har tapt kvalifiseringskamp(er) for opprykk. Lag som blir utelukket etter kapittel 11 skal alltid rykke ned.
 4. Der hvor det etter anvendelse av § 5-9 (3) blir plasser tilgjengelige til lag som i henhold til det som ble fastsatt før sesongstart egentlig skulle rykket ned, og det er flere avdelinger innenfor divisjonen, skal lagene rangeres som følger:
  1. Ved samme antall lag i alle avdelinger, rangeres lagene etter plassering på tabellen. Er plasseringen lik, rangeres lagene etter antall poeng. Står lagene fortsatt likt, gjelder bestemmelsene i § 5-3 (2) til (6).
  2. Ved ulikt ant all lag i alle avdelinger, rangeres lagene etter antall poeng per spilte kamp. Står lagene fortsatt likt, gjelder bestemmelsene i § 5-3 (2) til (6) tilsvarende, men slik at periodemargin og antall perioder vunnet deles på antall spilte kamper.
 5. Reglene i punkt 4 bokstav a) og b) gjelder tilsvarende der opprykks- eller nedrykksplasser skal fordeles på lag fra forskjellige avdelinger.
 6. Dersom et lag, i henhold det som ble fastsatt før sesongstart, egentlig skal rykke opp eller delta i kvalifiseringsspill om opprykk, men likevel ikke kan rykke opp på grunn av begrensningene i § 2-7, går retten til opprykk eller deltakelse i kvalifiseringsspill om opprykk til det best plasserte laget i samme avdeling som kan rykke opp.

§ 5-10 Spilleregler

Gamer.no har utarbeidet spilleregler for de respektive spill. Hvis ikke annet er presisert i de spesielle spillereglene gjelder følgende:

 1. Spillere og lag kan pause kampen der problemer oppstår som gjør det umulig for lag eller spiller å fortsette kampen. Pausen skal benyttes i et tidsrom der det får minst mulig påvirkning på spillets gang. Ved pause skal laget eller spiller oppgi årsak. Der hvor det ikke foreligger noen årsak, kan kampen gjenopptas. Pauser uten gyldig årsak vil straffes med advarsel.
 2. Dersom et lag avbryter pause eller på annen måte nekter motstander å pause selv om motstanderen hadde krav på pause, vil dette straffes med advarsel. I spesielle tilfeller kan administrator forlange omkamp som følge av at rettmessig pause blir sabotert.
 3. Alle former for hets, diskriminering eller trakassering på bakgrunn av etnisitet, kjønn, legning eller religion er strengt forbudt.
 4. Kun lagledere får skrive i in-game-chat under hele kampen. Unntaket er standardfraser som GLHF, GG og lignende i starten og i slutten av kampen. Chatten skal kun brukes konstruktivt. Spam, distraksjoner eller annen misbruk av chatten slås ned på

Kapittel 6. Seriespill – administrative og økonomiske bestemmelser. Sesong

§ 6-1 Administrative organer

Kamper i 1. divisjon administreres av Gamer.no sentralt. Kamper i 2-8 divisjon administreres av serie/turneringsadministratorer, herunder også partnere, under ledelse av Gamer.no.

§ 6-2 Påmelding og avgifter

Klubbene skal innen frist fastsatt av Gamer.no melde på de lag som skal delta i seriespillet. Dette gjelder uavhengig av hvilken divisjon laget deltar i. Etter fristens utløp kan Gamer.no kun godkjenne påmeldinger av lag hvis det er mulig av hensyn til serieoppsettet. Gamer.no kan kreve ekstraavgift ved forsinkede påmeldinger.

§ 6-3 Sesong

Seriespill består av en høstsesong og en vårsesong.

§ 6-4 Økonomiske bestemmelser. Deltakeravgift

 1. Alle lag i 1. divisjon skal betale deltakeravgift til Gamer.no innen seriestart for inneværende sesong .
 2. Lag i 2. og lavere divisjoner betaler normalt ingen deltakeravgift Gamer.no forbeholder seg imidlertid retten til å kreve lagavgift og deltakeravgift. Dette vil i så fall fremgå av påmeldingsinformasjonen.
 3. Deltakeravgiften brukes til å dekke deler av Gamer.no sine utgifter til administrasjon av seriene, lønninger, kontorhold, reiseutgifter, omkostninger til medaljer, merker, diplomer o.l. Deltakeravgiften reguleres etter konsumprisindeksen pr 15. desember, likevel ikke mer enn 4 % pr år.
 4. Gamer.no vil dekke reise og inngang for deltakende lag ved offline sluttspill. Utfyllende bestemmelser vil bli gitt til kvalifiserte lag i god tid i forveien.

Kapittel 7. Norgesmesterskap

§ 7-1 Deltakelse

 1. Gamer.no kan i samarbeid med et medlemstyrt forbund arrangere Norgesmesterskap (NM) i forskjellige spilltitler.
 2. NM er åpent for deltakere og lag i alle nivåer. Klubbers andrelag, lavere rangerte lag og sammensatte lag kan ikke delta.
 3. Deltakelse forutsetter at deltaker eller laget er registrert i Gamer.nos register. Det er kun tillatt med en profil per deltaker.

§ 7-2 Konkurranseregler

 1. Kampene spilles etter utslagsmetoden, herunder enkelutslag. Vinneren er årets Norgesmester i den respektive spilltittel laget konkurrerer i.
 2. Gamer.no har utarbeidet spilleregler for de respektive spill.

Kapittel 8. Turneringer

§ 8-1 Deltakelse

 1. Gamer.no arrangerer i samarbeid med partnere og organisasjoner en rekke turneringer hvert år, som kan ha forskjellige navn. 
 2. Turneringer i regi av Gamer.no er åpen for alle deltakere med mindre noe annet er bestemt.
 3. Lag og deltakere som deltar i turneringer må være registrert i Gamer.nos database. Hver deltaker er kun tillatt å ha en profil i Gamer.nos database. 
 4. Lag og deltakere kan ikke være ilagt sanksjoner iht. Overordnet reglement og reaksjonsreglement som forhindrer deltakelse.
 5. Deltaker og lag må være påmeldt før påmeldingsfrist utløper iht. retningslinjer gitt av Gamer.no. Spillere og lag kan ikke melde seg på turneringer etter fristens utløp.

§ 8-2 Konkurranseregler

 1. Kampene spilles etter utslagsmetoden. En turnering kan gjennomføres med enkel - eller dobbeltutslagsmetode.
 2. Ved seier avanserer laget til neste runde av turneringen.
 3. Der dobbelutslagsmetode benyttes vil tap i hovedtreet (øvre del) medføre at lag rykker ned til utslagstreet (nedre del). Ved tap i utslagstreet er laget ute av turneringen. Der enkel utslagsmetode benyttes vil tap medføre at laget er ute av turneringen.
 4. Vinner av finalen i hovedtreet avanserer til hovedfinalen. Taper av finalen i hovedtreet møter vinner av utslagsfinalen i det som heter konsolideringsfinalen. Vinner av denne kampen møter vinneren av finalen i hovedtreet i hovedfinalen.
 5. Gamer.no har utarbeidet spilleregler for de respektive spill.

Kapittel 9. Turneringer arrangert av klubber og andre aktører hvor Gamer.no er offisiell partner

§ 9-1 Søknad og godkjennelse

 1. Klubber og andre aktører som vil arrangere turneringer i samarbeid med Gamer.no må søke om dette. Søknaden skal inneholde opplysning om tidspunkt, turneringsreglement, eventuell påmeldingsavgift og navn på arrangementsansvarlig.
 2. Skal utenlandske lag delta i turneringen, skal søknad sendes gjennom arrangøren til Gamer.no. Det samme gjelder turneringer der klubb skal kunne benytte andre enn egne spillere. Invitasjoner til slike turneringer skal ikke sendes ut før godkjenning er gitt.
 3. Søknadsfrist er 30 dager før planlagt turneringsstart. Gamer.no kan gi dispensasjon fra fristen. Søknad skal sendes på fastsatt skjema som er tilgjengelig på Gamer.no sine sider.
 4. Turneringsreglementet skal ha bestemmelser om behandling av brudd på turneringsreglementet, kamp- og konkurranseregler, samt protester. Hvis Gamer.no eller ikke finner turneringsreglementet tilfredsstillende, skal det settes som vilkår for godkjenningen at nærmere angitte bestemmelser endres eller tilføyes.

§ 9-2 Inntekter fra turneringen

Inntekter fra turnering kan kun gå til klubben eller aktøren selv eller til veldedige formål. Påmeldingsavgiften til turneringer skal betales samlet som en lagavgift. Alle individuelle avgifter skal være frivillige.

§ 9-3 Konkurranseregler

Det må i turneringsreglementet klargjøres hvordan turneringen skal avvikles. Turneringer kan bestå av seriespill, spill etter utslagsmetoden eller begge deler. Samme sted må det klargjøres hvordan sammensetningen av lag skal skje, både i puljer for seriespill og i den enkelte runde der det spilles etter utslagsmetoden.

§ 9-4 Rangering av lag i seriespill

Ved seriespill rangeres lagene etter bestemmelsene i § 5-3. Dette kravet er ufravikelig.

§ 9-5 Økonomisk ansvar ved avlysning av turnering

Hvis en turnering blir avlyst mindre enn tre uker før turneringsstart, kan arrangøren bli stilt økonomisk ansvarlig for utgifter som påmeldte lag har pådratt seg i forbindelse med planlagt deltakelse. Gamer.no skal ikke under noen omstendigheter stilles ansvarlig for slike utgifter.

Kapittel 10. Tidspunkt, dato og sted for kamper

§ 10-1 Spilleplan. Berammelse av kamper

 1. Gamer.no publiserer senest 7 dager før sesongstart spilleplan for sesongen for seriespill. Spilleplanen skal angi tidspunkt, dato, og sted for alle ordinære serierunder.
 2. Gamer.no publiserer senest 48 timer før turneringsstart spilleplan for de respektive turneringer den administrerer. Spilleplanen skal så langt det er mulig angi tidspunkt, dato og sted for alle turneringsrunder.
 3. Tidspunkt, dato, og sted for NM og dens spilleplan publiseres senest 30 dager før første runde.

§ 10-2 Endringer i spilleplanen. Omberammelse

 1. Gamer.no kan gjøre endringer i den publiserte spilleplan eller foreta omberammelser av NM- og kvalifiseringskamper. Slike endringer skal meddeles så tidlig som mulig og alltid med minst 48 timers varsel, med mindre begge klubber samtykker i kortere frist. Flytting av kampen til et senere tidspunkt samme dag kan skje med kortere varsel enn 48 timer.
 2. Merutgifter en klubb påføres som følge av endringer eller omberammelser etter § 10-2 (1) kan erstattes av Gamer.no der det fremgår tydelig at Gamer.no sine avgjørelser forårsaket disse.
 3. Kamper skal spilles på oppførte tidspunkt uansett divisjon eller nivå. Kun i 2. divisjon og lavere er det tillatt at lagene seg i mellom blir enige om ny dato/tid, og da under forutsetning av at kampen spilles før påfølgende serierunde begynner.
  1. Forespørsel om endring av tidspunkt må foreligge på kampsiden senest 3 timer før kampstart. Enighet om nytt tidspunkt som ikke kommuniseres på kampsiden er ikke bindende for lagene.
  2. Ved omberammelse av siste serierunde, må denne spilles senest 3 dager etter opprinnelig kampdato.
 4. Lag i 1. divisjon må søke om eventuell utsettelse. Gyldige grunner for utsettelse i 1. divisjon er beskrevet i § 10-3 til § 10-5.
 5. Lag som spiller på øverste nivå i et seriespill kan ikke flytte kampene til et tidspunkt som er før oppsatt tid uten godkjennelse fra en administrator.
 6. Gamer.no kan stille ekstra krav til oppmøte, spillernavn eller lignende i forbindelse med avvikling av TV-kamper og offline-arrangementer.
  1. Tidspunkter for TV-kamper skal settes 3 dager før kampen spilles.
 7. Gamer.no kan ikke garantere at det er tilgjengelige admins til kamper som lagene selv har utsatt eller kamper som er utsatt på grunn av akutt søknad. Kamprapporter blir behandlet, men ikke nødvendigvis samme kveld.

§ 10-3 Utsettelse og avbrytelse av kamper som følge av tap av nett, strøm, sikkerhetsmessige forhold mv.

 1. Ved tap av strøm hos en eller flere deltakere kan lag søke om å få resterende del av påbegynt kamp utsatt til ny dato. Der kamp ikke har startet, skal det settes opp ny dato for kamp.
 2. Ved tap av nett kan kampen utsettes. § 10-3 (1) gjelder tilsvarende. Ved mistanke om DDoS-angrep må bevis fra nettleverandør fremlegges av rammede part. Dersom bevis ikke fremlegges, regnes laget som uteblitt i henhold til bestemmelsene i § 11-2.
 3. Administrator kan i alle divisjoner og aldersklasser utsette eller avbryte en kamp der sikkerhetsmessige årsaker nødvendiggjør dette.
 4. Utsettelse eller avlysning forutsetter at det foreligger gyldig grunn for dette. Gyldig grunn foreligger dersom laget er blitt hindret av forhold som man ikke med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgende av, og som ligger utenfor partenes kontroll. Naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skogbrann er eksempler på slike forhold.

§ 10-4 Utsettelse på grunn av representasjon på landslag, deltakelse på norsk og internasjonalt arrangement

 1. Med de begrensninger som følger av § 10-4 (3), kan en klubbs førstelag eller spillere søke om utsettelse av kamp dersom en eller flere av lagets norske deltakere deltar på arrangement i forbindelse med landslag, eller klubbens lag/deltakere deltar på en internasjonalt turnering av omfang som klassifiseres som «stort». I Counter-Strike: Global Offensive betyr dette ESL One, Intel Extreme Masters, minors eller majors støttet av Valve og internasjonale turneringer med over 1,5 million kroner i potten og offline-sluttspill. I League of Legends godkjennes deltagelse i Challenger Series, Intel Extreme Masters, Mid-Season Invitational og lignende, mens i Overwatch og Hearthstone gjelder turneringer arrangert av Blizzard.
 2. Norske LAN-arrangører kan søke til Gamer.no om at deltagelse i deres enkeltturneringer anses som godkjent grunn for utsettelse. Hvert spill krever egen søknad.
 3. Deltakere i lagspill må ha spilt for klubben i minst 2 av de 3 siste obligatoriske kampene for klubbens førstelag som vedkommende har vært tilgjengelig for. Deltakeren regnes ikke for å ha vært tilgjengelig i kamper der vedkommende har vært ilagt karantene eller har vært ute med dokumentert langtidsskade eller sykdom.
 4. Ved seriespill kan utsettelse kun gis dersom det er mulig å omberamme kampen uten at motstanderlaget må spille flere enn to kamper innenfor en seksdagersperiode, og den omberammede kampen kan spilles før nest siste serierunde i sesongen. Klubber kan ikke på dette grunnlag få utsatt mer enn én kamp på rad.

§ 10-5 Utsettelse på grunn av sykdom eller akutte hendelser

 1. Søknader om utsettelse av en kamp som følge av årsaker nevnt i § 10-5 (2-4) skal sendes til e-sport@gamer.no senest fire timer før kampstart. Kamputsettelse kan bli innvilget etter fristen ved akutte hendelser, men i behandlingen vil det vil vektlegges om dette kunne blitt varslet på et tidligere tidspunkt.
 2. Lag som på grunn av sykdom ikke disponerer et tilstrekkelig antall spilleberettigede deltakere til en kamp, kan etter søknad få utsatt kamp. Søknaden sendes til e-sport@gamer.no og må inneholde legeerklæring for de aktuelle spillerne. Dersom legeerklæring ikke er tilgjengelig, bør søknad sendes snarest og dokumentasjon ettersendes.
 3. Et lag kan etter søknad få utsatt førstkommende kamp dersom en eller flere av lagets deltakere eller ledere blir rammet av en plutselig, alvorlig sykdom, skade etter ulykke eller død i løpet av de siste tre døgn før kampen. Søknaden sendes til e-sport@gamer.no.
 4. Et lag kan etter søknad også få utsatt førstkommende kamp på grunn av andre plutselige, uforutsette hendelser som gjør det urimelig å kreve at laget gjennomfører kampen. Søknaden skal inneholde dokumentasjon for hendelsen. Søknaden sendes til e-sport@gamer.no.

§ 10-6 Følger av utsatte og avbrutte kamper

 1. Kamper som blir utsatt eller avbrutt etter §§ 10-2, 10-3 (1) til (5), 10-4 og 10-5 skal spilles så snart som mulig. Gamer.no berammer ny kamp etter å ha forhørt seg med begge klubbene. Er en kamp avbrutt etter § 10-3 (3) som følge av forhold som et av lagene eller et av lagenes supportere kan bebreides for, tilkjennes motstanderen 3 poeng og kampresultatet registreres som et tap med størst mulig margin. Kan begge lag eller begge lags supportere bebreides for at kampen ble avbrutt, settes kampresultatet til 0-0, og ingen av lagene tilkjennes poeng med mindre særlige forhold tilsier noe annet. Dersom særlige forhold foreligger, kan kampresultatet opprettholdes, det kan berammes omkamp eller det ene laget kan tilkjennes seieren.
 2. Den nye kampen skal spilles på tidspunkt, dato og sted fastsatt av Gamer.no.
 3. Lag eller spillere kan ikke beramme ny tid eller flytte kamper uten at dette er registrert på kampsiden. Dersom dette skjer ilegges begge parter en advarsel hver.

Kapittel 11. Fremmøte. Uteblivelse. Feil fra hjemmelag

§ 11-1 Lags fremmøte til kamper

 1. En kamp skal begynne til fastsatt tid. Dersom et lag deltar på et offline arrangement, plikter laget å reise så tidlig at laget er fremme på arrangementsstedet i god tid før kampen begynner.
 2. Ved seriespill skal valg av kart eller bane gjøres på kampsiden. Det skal benyttes innebygget funksjonalitet der det er støtte for dette, hvis ikke benyttes kommentarfeltet. 
 3. Når et lag forstår at det ikke ville være spilleklart til fastsatt kamptidspunkt, skal det omgående informere motstanderlaget og administrator via kampsiden om forsinkelsen. Forsinkelsen skal begrunnes. Administratorer og motstanderlaget har etter slik beskjed plikt til å vente i 45 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, med mindre det forsinkede laget opplyser at det heller ikke vil kunne rekke dette tidspunktet. 
  1. Dette kan laget gjøre maksimalt 2 ganger i løpet av en sesong
 4. Laget må melde hvilke spillere som stiller etter forsinkelsen og kan kun stille med disse spillerne.
 5. Spilleren(e) som er forsinket må spille kampen. Det er ikke lov å sette inn en annen spiller før kart 2.
 6. Hvis kampen ikke kan starte innen 45 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, regnes det forsinkede laget som uteblitt dersom det ikke har hatt gyldig grunn.
 7. For serie og turneringsspill vil lag som ikke har møtt opp med et tilstrekkelig antall spilleberettigede spillere omtalt i § 11-1 (8), tape kampen på walkover når 15 minutter har passert fra oppsatt kamptidspunkt.
 8. Dersom et lag ikke gir beskjed før kampstart om at det er forsinket, regnes det som uteblitt dersom det uten gyldig grunn ennå ikke har møtt når det har gått 15 minutter etter fastsatt kamptidspunkt.
 9. Gyldig grunn foreligger dersom laget er blitt hindret av forhold som man ikke med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgende av, og som ligger utenfor partenes kontroll. Naturkatastrofer som flom, jordskjelv og skogbrann er eksempler på slike forhold.
 10. Lag og deltakere som deltar i 1. divisjon skal være pålogget og klare på spilltjener, battle.net o.l senest 15 minutter før oppsatt kampstart 
 11. I lagspill kan et lag maks mangle 1 deltaker for å kunne begynne kampen. Stiller laget med færre deltakere, regnes laget som uteblitt.
 12. Lag skal alltid benytte kampens kommentarfelt på Gamer.no for kommunikasjon seg i mellom

§ 11-2 Virkninger av å utebli eller å trekke seg fra kamp

 1. Hvis et lag uteblir fra en kamp, skal Gamer.no sentralt ta saken til behandling etter at kamprapport eller annen rapport er mottatt. Det uteblitte laget skal gis anledning til å uttale seg før avgjørelse tas. Motstanderlagets syn på saken kan innhentes før avgjørelse tas.
 2. Lag i 1. divisjon som uteblir fra seriespill uten gyldig grunn skal – med mindre særlige forhold tilsier noe annet – utelukkes fra fortsatt spill i inneværende sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved seriens avslutning som siste lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon. Det samme gjelder lag som trekker seg fra serien. Foreligger særlige forhold kan Gamer.no vedta at laget som uteble skal tape med største mulige margin, eller at kampen berammes på nytt.
 3. Lag i øvrige divisjoner som ikke møter opp til seriekamp uten gyldig grunn, skal regnes som uteblitt i tillegg til å tape kampen med største mulige margin. Ved ny uteblivelse i samme sesong skal laget – med mindre særlige forhold tilsier noe annet – utelukkes fra fortsatt spill i inneværende sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved seriens avslutning som siste lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon. Det samme gjelder lag som trekker seg fra serien. Lagene som diskvalifiseres må meldes opp på nytt.
 4. Lag som uteblir fra NM-kamp uten gyldig grunn, regnes for å ha tapt kampen.
 5. Dersom et lag trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles det på samme måte som om laget hadde uteblitt. I kamper om poeng, tilkjennes motstanderen 3 poeng og kampresultatet settes til 2-0.
 6. Hvis et lag har uteblitt med gyldig grunn, gjelder reglene i § 10-6 tilsvarende.
 7. Dersom et lag blir idømt et tap for å ha brukt en ikke-berettiget spiller vil det ikke telle som en uteblivelse.
 8. Virkningene angitt i § 11-2 (1) til § 11-2 (6) er ikke til hinder for at klubben ilegges sanksjon etter Overordnet regelverk og reaksjonsregelverk.

§ 11-3 Administrators fremmøte til kamper

 1. Dersom ikke annet følger av turneringsreglementet, skal administrator møte senest 30 minutter før kampen. Administratorer vil være listet på serie -og turneringsforsidene.
 2. Ved for få administratorer tilgjengelig, har øvre divisjoner prioritet foran lavere divisjoner.

§ 11-4 Uteblivelse av nøytral administrator

 1. Har ikke administrator møtt til kampstart, skal lagene fortsatt forsøke å gjennomføre kampen. Følger ikke annet av turneringsreglementet, skal ny administrator utpekes etter bestemmelsene i denne paragraf.
 2. Dersom ingen administrator med godkjenning fra Gamer.no er til stede, skal lagene forsøke å finne en person som er kjent med Gamer.no sitt regelverk og villig til å administrere kampen. Finner de en slik person, skal lagene spille kampen - eventuelt under protest.
 3. Dersom det viser seg umulig å gjennomføre en kamp fordi administrator er uteblitt, skal Gamer.no underrettes omgående via kampsiden.

§ 11-5 Forsømmelser fra hjemmelagets side

 1. Klubb oppført som hjemmelag plikter å stille reglementert spilltjener til fastsatt tid i de spilltitler der dette benyttes. Dersom kampen ikke kan startes senest 45 minutter etter fastsatt tidspunkt fordi hjemmelag har overtrådt sine forpliktelser etter første setning, taper hjemmelag kampen og kampresultatet settes til 0-2.
 2. For Counter-Strike: Global Offensive må spilltjener ha minimum 12 slots og maksimum 60 ping for spillerne med mindre årsaken for høyere ping ligger hos spiller selv. Hvis ikke hjemmelaget kan stille med spilltjener, kan lagene etter avtale benytte bortelagets spilltjener.
 3. Ved gjentatte tilfeller av feil som nevnt i § 11-5 (1), kan laget utelukkes fra fortsatt spill i inneværende sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved seriens avslutning som siste lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon.
 4. Deltakende lag i 1. divisjon har i seriespill rett til å benytte Gamer.nos spilltjener park i forbindelse med kampavvikling. Det vil være hjemmelagets ansvar å sørge for at dette er i orden senest 45 minutter før kampstart. Forespørsel om lån av spilltjener sendes til e-sport@gamer.no i tråd med annonserte retningslinjer for inneværende sesong.

Kapittel 12. Anke over beslutninger i kamp- og konkurransereglene

§ 12-1 Ankeadgang

Anker over beslutninger fattet i henhold til kamp- og konkurransereglene følger av reaksjonsreglementet kapittel 4.

Kapittel 13. Premiering

§ 13-1 Premiering

Premiering skjer i tråd med gjeldende retningslinjer for den respektive turnering eller serie. Premiens art, utleveringsmåte mv skal publiseres i god tid før arrangementsstart.

Kapittel 14. Endringer

§ 14-1 Endringer

Endringer i regelverket gjøres iht. Overordnet reglement og reaksjonsreglement § 1-6.