Gamer.no: Kampreglement

Fastsatt av Gamer.no
Gjelder fra 25.05.2014
Sist endret 10.09.2018

Innholdsfortegnelse

  Vis »

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

  1. 1-1. Virkeområde

   1. Dette reglement gjelder alle kamper og konkurranser som organiseres av Mediehuset Tek. For kamper og konkurranser organisert av brukere eller eksterne partnere gjelder egne bestemmelser.
  2. 1-2. Utfyllende bestemmelser. Egne reglementer for særskilte konkurranser

   1. E-sportseksjonen i Gamer.no kan:
    1. Gi utfyllende bestemmelser til reglementet, herunder egne reglementer for de forskjellige konkurranser og turneringer. Slike utfyllende bestemmelser kan både gi rettigheter og pålegge plikter til klubber og klubbmedlemmer
    2. Gi konkrete pålegg for å sikre sportslig, forsvarlig og hensiktsmessig gjennomføring av kamp/konkurranse.
    3. Legge til konkurransetitler ved behov. Herunder for eksempel utvidelser og oppfølgere til eksisterende konkurransetitler.
   2. For turneringer i regi av brukere og/eller ekstern partner kan aktør benytte egne deltakervilkår. Disse vilkårene skal godkjennes av E-sportseksjonen i Gamer.no før ikrafttredelse.
  3. 1-3. Definisjoner

   1. Med klubb menes Elektronisk Sportsklubb som er registrert på Gamer.no i henhold til de enhver tid gjeldende retningslinjer.
   2. Med lag menes spill spesifikke avdelinger av de respektive Elektroniske Sportsklubbene registrert hos Gamer.no.
   3. Med hjemmelag menes det laget som står oppført øverst i turneringstre eller først i kampoppsettet.
   4. Med obligatorisk kamp menes seriekamper etter kapittel 5, samt turneringskamper etter kapitlene 7, 8 og 9.
   5. Med privatkamp/oppvisningskamp menes kamp utenfor organisert konkurranse sammenheng.
   6. Med brukerturnering menes konkurranser arrangert av medlemsklubb, brukere, eller lag for tre eller flere lag og som inneholder seriespill, spill etter utslagsmetoden eller begge deler, jfr. kapittel 9.
   7. Med konkurransetittel menes spilltittel som det konkurreres i.
  4. 1-4. Fair play

   1. En klubbs spillere, ledere, trenere, støtteapparat og ansatte skal i tilknytning både til egne og andre klubbers kamper, etterleve prinsippene om lojalitet, integritet og fair play (god sportsånd).
   2. Ingen av aktørene nevnt i 1-4-1 kan, direkte eller indirekte, delta i veddemål om resultatet eller enkelthendelser i kamp en selv har innflytelse over, eller på noe vis medvirke til eller forsøke å medvirke til bestikkelser, eller forsøke å påvirke resultatet eller enkelthendelser i en kamp gjennom usportslig adferd.
   3. Dersom en aktør som nevnt i 1-4-1 er i kontakt med personer som forsøker å påvirke resultatet eller enkelthendelser i en kamp gjennom usportslig adferd, plikter denne aktøren omgående å informere Gamer.no om dette. Her gjelder bestemmelser i reaksjonsreglementet.
  5. 1-5. Disponering av tildelt plass, videresalg, og øvrige rettigheter

   1. Tildelt plass i seriespill og alle medfølgende rettigheter til denne tilhører den brønnøysundsregistrerte enheten bak klubben på Gamer.no. Det skal tydelig fremkomme av navnet eller annen informasjon oppgitt om enheten at den er tilknyttet klubben på Gamer.no
   2. Der hvor det er nevnt i 1-5-1 ikke eksisterer noen registrert enhet bak klubben, vil rettighetene tilfalle enkeltperson som opprettet klubben på Gamer.no.
    • Der hvor stifter ikke lenger er en del av klubben vil rettighetene tilfalle person med "leder" på klubbsiden hos Gamer.no. Er det flere ledere, vil Gamer.no forhøre seg med alle.
    • Der hvor det ikke foreligger noen enhet bak klubben, og ingen personer står oppført med "leder" vil Gamer.no foreta en skjønnsmessig avgjørelse vedrørende rettighetene til klubben.
   3. Gamer.no står fritt til å forvalte plassen til oppløste lag etter egen diskresjon.
   4. Salg av tildelt plass i offisielle Gamer.no-serier -og turneringer er strengt forbudt. Brudd på denne regelen vil straffeforfølges så langt det mulig lar seg gjøre.
 1. Kapittel 2. Lag og Spillere. Spilletider og berettigelse.

  1. 2-1. Spilleberettigelse

   1. For å være spilleberettiget må en spiller, trener eller andre som skal ta del i kampen:
    • ikke ha karantene etter reglene i reaksjonsreglementet som følge av beslutning fra kompetent myndighet, gamer.no, eller bruker/partner ansvarlig for turneringen.
    • fylle alderskravene i pkt. 2-2,
    • Ved seriespill må vedkommende være oppført på listen over spillertroppen som skal inngis etter Gamer.nos regler gitt iht. pkt. 4-5-1,
    • være medlem av klubben vedkommende skal spille for og registrert som spiller i klubben og laget i Gamer.nos register.
    • Ved turneringsspill kan et lag benytte et ubegrenset antall innbyttere så fremt spilleren er registrert som medlem av laget før turneringsstart. En spiller kan kun delta for et lag per turnering. Denne bestemmelsen er også gjeldende for trenere.
  2. 2-2. Aldersbestemmelser mv.

   1. For deltakelse på online-arrangement i regi av Gamer.no skal deltaker ha fylt 14 år.
   2. For deltakelse på offline-arrangement i regi av Gamer.no skal deltaker ha fylt 15 år.
   3. Gamer.no observerer aldersmerkingen fastsatt av PEGI.
   4. Kvinner og menn konkurrerer i de samme turneringer/serier med mindre annet er spesifisert.
   5. Deltakere som ikke oppfyller de respektive aldersgrensene kan søke om å delta. Søknaden sendes til e-sport@gamer.no med følgende informasjon: Ditt brukernavn på Gamer.no, fullt navn, alder og navn, epost og telefonnummer til foresatt(e). Gamer.no må ha aksept fra foreldre, og kommer til å kontakte foreldre til alle som søker for å innhente dette.
  3. 2-3. Nasjonalitet

   1. Lagspill
    • Ved deltakelse i seriespill og turneringsspill skal må lagene oppfylle krav til nasjonalitet. Kravene omtalt i pkt. §2-3 pkt 1. bokstav c-d gjelder antall spillere som stiller til kamp. Det ligger ingen begrensninger for antall medlemmer av klubben.
    • Gamer.no gjør oppmerksom på at utgifter i forbindelse med offline arrangement kun dekkes for lag og spillere med norsk bostedsadresse. Det er klubbens plikt å besørge at  spillere i utlandet møter til offline arrangement. Se pkt. 11 for mer informasjon.
    • Ved deltakelse i serie og turneringsspill skal minimum 3/5 av laget bestå av personer med norsk statsborgerskap hvor minimum antall spillere er satt til 5.
    • Ved deltakelse i serie og turneringsspill skal minimum 3/4 av laget bestå av personer med norsk statsborgerskap hvor minimum antall spillere er satt til 4.
    • Ved deltakelse i serie og turneringsspill skal minimum 2/3 av laget bestå av personer med norsk statsborgerskap hvor minimum antall spillere er satt til 3.
   2. Enkeltspiller:
    • Deltakelse i seriespill er kun tillat for personer med norsk bostedsadresse.
    • Deltakelse i turneringsspill er kun tillat for personer med norsk bostedsadresse med mindre annen spesifikasjon foreligger.
  4. 2-4. Benevnelser på lag

   1. Et lag som deltar i konkurranser etter dette reglement, offline som online, skal benytte navnet til klubb som er registrert i Gamer.nos database.
   2. Når to eller flere klubber har fått godkjent deltakelse med sammensatt lag, må laget benytte navn som viser at det består av spillere fra flere klubber. Navnet skal godkjennes av Gamer.no.
   3. Når en klubb stiller med flere lag i samme serie/turnering, skal lagene benevnes ved fortløpende nummerering, alfabetisering, eller annen benevning.
  5. 2-5. Flere lag i samme serie

   1. En klubb kan stille med flere lag i samme serie/turnering. I seriespill skal lagene spille i forskjellig divisjon med unntak for laveste divisjon der en klubb kan ha flere lag. De lavere rangerte lagene deltar i seriesystemet på lik linje med førstelagene, med følgende begrensninger:
    • Andrelag og lavere rangert lag kan ikke rykke høyere opp enn til divisjonen under høyere rangert lag. Dersom klubben har flere lag i laveste divisjon, regnes disse som likestilte, og ett av disse lagene kan rykke opp. Dette laget skal neste sesong regnes som høyere rangert enn laget som blir værende i laveste divisjon.
  6. Når det deltar flere lag fra samme klubb og ett av disse lagene trekker seg eller blir utelukket, kan klubbens øvrige delta videre.
  7. 2-6. Valve Anti Cheat-bans, sanksjoner fra eksterne turneringer

   1. Spillere og kontoer med VAC-bans av nyere tid etter 04.06.2015 utestenges fra all spill i regi av Gamer.no. Denne utestengelsen er gjeldende for konkurransetitlene Counter-Strike: Global Offensive og DOTA 2. Med Valve Anti Cheat-ban menes sanksjon ilagt av spillutvikleren Valve som definert HER. (Lenke til ekstern side, Engelsk)
   2. Gamer.no kan der den ser det nødvendig utestenge lag og spillere på bakgrunn av avgjørelser fattet av andre arrangører der lag og spillere har brutt tilsvarende regelverk som hos Gamer.no. Denne vurderingen avhenger av alvorlighetsgrad og relevans.
   3. Utestengte spillere og lag som deltar under nytt lagnavn og alias vil medføre forlengelse av allerede gjeldende utestengelse.

2-7. Spillere under kontrakt med klubb
  1. Spillere under kontrakt med klubb som deltar i seriespill eller turneringer i regi av Gamer.no vil ikke ha adgang til å delta for andre lag og klubber med mindre skriftlig samtykke fra klubben spilleren er kontraktsfestet til foreligger.
      a. Der hvor spiller har deltatt for andre lag enn den spilleren er kontraktsfestet til vil spilleren regnes som ikke spilleberettiget. 
  2. Der hvor spiller er involvert i pågående kontraktstvister vil spilleren være suspendert fra alle serier og turneringer i Gamer.no regi frem til saken er avgjort. 
  3. For overganger mellom klubb og andre avtaler se §6-5 for bestemmelser rundt overganger.

 1. Kapittel 3. Arenaer, drakter, utstyr, programvare og programmer

  1. 3-1. Generelle krav til arenaer

   1. Kamper vil for alle divisjoner i de ordinære runder av seriespillet og turneringsspill finne sted over nett med mindre annen informasjon foreligger.
   2. Sluttspillkamper for 1. divisjon, og finalekamper i enkeltturneringer kan berammes slik at de finner sted offline.
   3. Ved offline arrangement utformer Gamer.no sikkerhetsbestemmelser for arena og deltakelse.
   4. Kamper kan kun spilles på arenaer som er i en slik forfatning at de er egnet til å bedrive esport i.
  2. 3-2. Utstyr ved offline arrangement

   1. Gamer.no vil ved offline arrangement stille med følgende utstyr som spillere skal benytte.
    • PC og Monitor
    • Hodetelefon, mikrofon, ørepropper, hørselvern
    • Bord og stol
   2. Spillere og lag forventes å stille med følgende utstyr selv. I de tilfeller hvor spiller og lag ikke har tilgang til, eller utstyret ikke skulle fungere, kan Gamer.no stille med utstyr. Spillere og lag skal ta med følgende utstyr:
    • Tastatur
    • Mus og museledningholder
    • Musematte
  3. 3-3. Programmer og programvare

   1. Det er ikke tillat å benytte programmer hvis hovedformål er å gi bruker en urettmessig fordel i spillet. Eksempler på slik programvare er hacks, cheats, exploits, scripts, m.m.
   2. Konfigurasjonsfiler er lov så fremt de er i tråd med gjeldende retningslinjer og regler for disse. Konfigurasjonsfiler er ikke lov dersom de bryter brukervilkårene til det respektive spillet.
   3. Det er tillat å benytte samtaleprogrammer som Ventrilo, Teamspeak, Mumble, Skype o.l.
   4. Ved offline arrangement skal spiller og lag ikke benytte annen programvare enn samtaleprogrammer, anti-jukseprogrammer, selve spillet, og eventuelle andre programmer godkjent av Gamer.no.
  4. 3-4. Drakter

   1. Klubber og lag i 1. divisjon plikter å sende opplysninger til Gamer.no om draktene som dens lag benytter. Det er krav om drakt for lag i 1. divisjon. Dette kravet gjelder ikke for deltakende lag i 2. divisjon og nedover. Kravet gjelder heller ikke for deltakende lag i turneringssammenheng.
   2. Godkjent drakt innebærer at spilleren har klesplagg som dekker overkropp. Herunder følger for eksempel sportstrøye, t-skjorte, poloskjorte, genser, hettegenser, softshell, og under enkelte omstendigheter jakke, men ikke boblejakke.
    Drakt anses godkjent dersom det ikke kommer innsigelser fra Gamer.no innen tre uker.
   3. Drakter skal tydelig signalisere hvilken klubb de tilhører. Drakten kan ha spillerens etternavn eller tilnavn. Drakten kan også ha lagets sponsorer og partnere ihht. enhver tid gjeldende lovverk for alkoholreklame m.m.
 2. Kapittel 4. Administratorer. Kamprapport

  1. 4-1. Godkjenning

   1. For å få godkjenning som administrator må man være tilsluttet Gamer.no og ha fylt 16 år.
   2. Godkjenning av administratorer foretas først når administratorer har gjort seg kjent med enhver tid gjeldende regelverk og bestemmelser for Gamer.no sine arrangement.
   3. Godkjenning kan trekkes tilbake av Gamer.no ved brudd på pkt. 4-3 eller dersom man ellers viser seg uskikket til å være administrator.
  2. 4-2. Tildeling av administratoroppdrag

   1. Gamer.no tildeler administratorer oppdrag. Disse blir tildelt så fremt det er mulig før serie -eller turneringstart.
   2. Ved for få administratorer har øvre divisjoner prioritet foran lavere divisjoner.
   3. Oppnevnelse av administratorer skal i god tid før kampen meddeles lagene og andre involverte.
  3. 4-3. Etiske bestemmelser

   1. Administratorer skal opptre på en profesjonell og rettskaffen måte. De har ikke anledning til å motta gave eller annen fordel som direkte eller indirekte er knyttet til oppdrag som de er oppnevnt til. De skal ikke selv eller gjennom andre delta eller medvirke i veddemål knyttet til kamper på det nivå de administrerer. Her gjelder bestemmelser i reaksjonsreglementet.
  4. 4-4. Kontroll av spilltjener, arena

   1. Administratoren skal før kampstart kontrollere spilltjeneren for online arrangement i 1. divisjon. Ved offline arrangement skal administrator kontrollere konkurranseområdet, drakter og utstyr.
  5. 4-5. Kamprapport

   1. I alle seriekamper føres kamprapport. Kamprapporten er det offisielle dokument om kampen, og opplysningene der legges til grunn ved utarbeidelse av tabell, karantene, eller annet materiale. En kamprapport skal i alle tilfeller inneholde opplysninger om kampnummer, divisjon, lagenes navn, kampdato og -tidspunkt, spillested, administrators og spillernes brukernavn, advarsler, sluttresultat, om noen av lagene har varslet at protest vil bli nedlagt. Kamprapport finnes under "kamper" seksjonen i turneringsvinduet.
   2. I kamper kan kun de innbyttere som er oppført i lagets spillerliste benyttes. Disse må være registrert i laget før kampstart.
   3. Ved offline arrangement skal en representant for hver av klubbene underskrive kamprapporten etter kampens avslutning. Lagene har selv ansvaret for å oppsøke administratoren for å underskrive rapporten.
   4. Administrator har ansvaret for at original kamprapport og skriftlig redegjørelse om disiplinære eller arrangementsmessige uregelmessigheter sendes til Gamer.no sentralt så snart som mulig etter kampen. Kamprapport skal sendes også der kampen ikke blir spilt eller blir avbrutt. Gamer.no kan fastsette egne bestemmelser om innsendingen.
  6. 4-6. Spillere og lagenes plikter

 3. 1. Der hvor spillereglene stipulerer at det skal tas opp media fra kampen, eksempelvis demoer, screenshots, status screenshot o.l, plikter lagene til og laste opp og fremvise disse der påkrevd.
 4. 2. Der hvor en ikke spillerberettiget spiller er benyttet, vil laget som som benyttet spilleren tape kampen.
 5. 3. Spillere og lag hvor hvis demo eller annen påkrevd media ikke er mulig å fremskaffe, vil spiller/lag tape kampen.
 6. Kapittel 5. Seriespill – divisjonsinndeling, tabellplassering og opp- og nedrykk, regelverk

  1. 5-1. Oversikt over de serier som organiseres

   1. Seriespillet er inndelt i divisjoner fra 1. divisjon og nedover, jfr. Pkt. 5-5 til pkt. 5-8, med opp- og nedrykk mellom sesonger etter bestemmelsene i dette kapittel. Den enkelte divisjon kan deles inn i sideordnede avdelinger.
   2. Lag som ikke har deltatt i seriespill foregående sesong, starter i laveste divisjon i den respektive spilltittelen laget deltar i. Gamer.no kan gjøre unntak for en klubbs andrelag eller lavere rangert lag. Slikt lag kan etter søknad plasseres direkte inn i 4. eller lavere divisjon under forutsetning av at det er minst en divisjon opp til klubbens nærmeste høyere rangerte lag.
   3. I alle spilltitler arrangeres seriespill på nasjonalt plan med mindre annen informasjon fra Gamer.no foreligger.
  2. 5-2. Kamper og poeng

   1. I den enkelte serie spiller hvert lag mot de andre lagene to ganger (dobbel serie), men Gamer.no kan der den finner det nødvendig bestemme at lagene i serier organisert av den kun skal møte hverandre én gang (enkel serie). I serier med 6 eller færre lag, kan det besluttes at lagene skal møte hverandre flere enn to ganger.
   2. For vunnet kamp gis 3 poeng, for uavgjort 1 poeng og for tapt kamp 0 poeng.
  3. 5-3. Plassering på tabellen

   1. Lagene i en serie rangeres ved en tabell der rekkefølgen bestemmes av poengtallet.
   2. Har to eller flere lag like mange poeng, går det lag foran som har møtt til flest kamper.
   3. Står to eller flere lag fortsatt likt etter at antall oppmøter er tatt i betraktning, går det lag foran som har størst positiv margin i perioder. Har noen av lagene fått registrert 2-0 etter pkt. 11-2 eller pkt. 11-5, skal resultatene mot de motstandere det gjelder, regnes for 2-0 i tilsvarende kamper også for de øvrige lag som står likt.
   4. Står to eller flere lag fortsatt likt etter at periodemarginen er tatt i betraktning, går det lag foran som har flest periodeseire. Bestemmelsen i pkt. 5-3-3 annen setning gjelder tilsvarende.
   5. Står to lag fortsatt likt etter at antall periodeseire er tatt i betraktning, er resultatet av innbyrdes kamper avgjørende. Står tre eller flere lag fortsatt likt etter at antall periodeseire er tatt i betraktning, avgjøres rekkefølgen av en tabell satt opp etter de innbyrdes oppgjør mellom disse lagene.
   6. Dersom rekkefølgen fortsatt ikke er avgjort etter pkt. 5-3-5, og det gjelder mesterskap eller opp- /nedrykking, skal den avgjøres ved kvalifiseringsspill.
  4. 5-4. Kvalifiseringsspill. Sluttspill

   1. Der hvor det etter dette reglement skal spilles kvalifiseringskamper mellom to lag om opp- eller nedrykk eller sluttspillkamper om mesterskap, beslutter Gamer.no, eller den arrangør som serien sorterer under om det skal spilles en eller flere kamper.
   2. Når det i kvalifisering eller sluttspill mellom to lag spilles to kamper, og det fremdeles står uavgjort, skal utfallet av kampen avgjøres i tråd med gjeldende regelverk for de respektive spill som omhandler ekstraperioder og ekstra kamper.
  5. 5-5. 1. divisjon

   1. Gamer.no bestemmer hvert år divisjonens navn. Divisjonen består av 8 lag i én avdeling. Klubbene som deltar i 1. divisjon skal før seriestart hvert år forhånds godkjennes ihht. enhver tid gjeldende retningslinjer. En klubb som ikke godkjennes, gis anledning til å delta i 2. divisjon.
   2. De fire beste lagene går videre til sluttspill. Vinneren av dette sluttspillet er årets seriemester. Lag nr. 7 og 8 rykker ned i 2. divisjon.
  6. 5-6. 2. divisjon

   1. Gamer.no bestemmer hvert år divisjonens navn. Divisjonen består 8 lag fordelt på 1 avdelinge(r) á 8 lag.
   2. Lag nr 1 og 2 rykker opp i 1. divisjon neste sesong. Lag nr. 7 og 8 rykker ned i 3. divisjon.
  7. 5-7. 3. divisjon

   1. 3. divisjon består av 8-32 lag fordelt på 1-4 avdelinge(r) à 8 lag.
   2. Lag nr. 1 og 2 rykker opp i 2. divisjon. Lag nr. 7 og 8 rykker ned i 4. divisjon.
  8.       a. Der hvor det er flere enn 3 avdelinger vil avdelingsvinnerne spille sluttspill seg imellom om de 2 opprykksplassene. 
  9. 5-8. 4-7. divisjon

   1. 4-7. divisjon består av maks 16 avdelinger à 8 lag per divisjon. 7. Divisjon regnes som den laveste divisjonen i seriesystemet, og dens størrelse fastsettes av antall deltakende lag i seriesystemet for inneværende sesong. Gamer.no fastsetter sammensetningen avdelingene.
   2. De sesonger hvor det er 8 eller færre avdelinger i 4 divisjon vil avdelingsvinnerne rykke opp i 3. divisjon. I de sesonger hvor det er flere avdelinger enn 8, vil avdelingsvinnerne spille sluttspill om opprykk. I de sesonger hvor det er færre enn 8 avdelinger vil beste toer bli tilbudt opprykk sammen med avdelingsvinnerne. Samme vilkår er gjeldende for alle andre divisjoner lavere enn 4. divisjon.
  10. 5-9. Fellesbestemmelser om opp- og nedrykk

   1. Antallet lag som skal rykke opp fra en divisjon kan ikke endres fra det som ble fastsatt før sesongstart. Lag kan ikke fritas fra å rykke opp uten at særlige grunner foreligger.
   2. Antallet lag som rykker ned kan bli høyere eller lavere enn det som ble fastsatt før sesongstart som følge av at flere eller færre lag enn forventet rykker ned fra høyere divisjon, at lag trekker seg eller av andre grunner.
   3. Lag som etter det som ble fastsatt før sesongstart egentlig skulle rykket ned, blir kun stående hvis det er plasser ledige etter at lagene fra lavere divisjon er rykket opp og høyere divisjon er rykket ned. Lag som egentlig skulle rykket ned går likevel foran lag fra lavere divisjon som har tapt kvalifiseringskamp(er) for opprykk. Lag som blir utelukket etter kapittel 11 eller skal alltid rykke ned.
   4. Der hvor det etter anvendelse av 5-9-3 blir plasser tilgjengelige til lag som etter det som ble fastsatt før sesongstart egentlig skulle rykket ned, og det er flere avdelinger innenfor divisjonen, skal lagene rangeres som følger:
    • Der det er samme antall lag i alle avdelinger, rangeres lagene etter plassering på tabellen. Er plasseringen lik, rangeres lagene etter antall poeng. Står lagene fortsatt likt, gjelder bestemmelsene i 5-3 (underpunkter 2–6).
    • Der det ikke er samme antall lag i alle avdelinger, rangeres lagene etter antall poeng per spilte kamp. Står lagene fortsatt likt, gjelder bestemmelsene i 5-3 (underpunkter 2–6) tilsvarende, men slik at periodemargin og antall perioder vunnet deles på antall spilte kamper.
    Reglene i bokstav a og b ovenfor gjelder tilsvarende der opprykks- eller nedrykksplasser skal fordeles på lag fra forskjellige avdelinger.
   5. Dersom et lag, etter det som ble fastsatt før sesongstart, egentlig skal rykke opp eller delta i kvalifiseringsspill om opprykk, men likevel ikke kan rykke opp på grunn av begrensningene i pkt. 2-4, går retten til opprykk eller deltakelse i kvalifiseringsspill om opprykk til det best plasserte laget i samme avdeling som kan rykke opp.
  11. 5-10. Spilleregler

   Spilleregler er omtalt i eget dokument.
 7. Kapittel 6. Seriespill – administrative og økonomiske bestemmelser, overganger

  1. 6-1. Administrative organer

   1. Kamper i 1. divisjon administreres av Gamer.no sentralt. Kamper i 2-8 divisjon administreres av serie/turneringsadministratorer, herunder også partnere, under ledelse av Gamer.no.
   2. Administratorer og partnere skal etterleve nøytralitetsprinsippet, og vil få tildelt avdelinger og divisjoner hvor de ikke regnes som inhabile.
  2. 6-2. Påmelding og avgifter

   1. Klubbene skal innen frist fastsatt av Gamer.no melde på de lag som skal delta i det ordinære seriespill. Dette gjelder uavhengig av hvilken divisjon laget deltar i. Etter fristens utløp kan Gamer.no kun godkjenne påmeldinger av lag hvis det er mulig av hensyn til serieoppsettet. Gamer.no kan kreve ekstraavgift ved forsinkede påmeldinger.
  3. 6-3. Sesong

   1. Sesongen for vår 2016 varer fra 06. februar til 10. mai 2016.
  4. 6-4. Økonomiske bestemmelser. Deltakeravgift

   1. Alle lag i 1.divisjon skal betale deltakeravgift til Gamer.no innen seriestart for innenværende sesong.
   2. Lag i 2. og lavere divisjoner betaler ingen deltakeravgift.
   3. Deltakeravgiften brukes til å dekke deler av Gamer.no utgifter til administrasjon av seriene, lønninger, kontorhold, reiseutgifter, omkostninger til medaljer, merker, diplomer o.l. Deltakeravgiften reguleres etter konsumprisindeksen pr 15. desember, likevel ikke mer enn 4 % pr år.
   4. Gamer.no vil dekke reise, inngang, og opphold for deltakende lag ved offline sluttspill. Utfyllende bestemmelser vil bli gitt til kvalifiserte lag i god tid i forveien.
  5. 6-5. Overganger

   1. En spiller kan kun delta for én klubb per serierunde ved seriespill.
   2. En spiller kan melde overgang til ny klubb underveis i seriespillet, såfremt dette skjer før overgangsvinduet stenger. Overgangsvinduet vil normalt være åpent fra umiddelbart etter sluttspillet for forrige sesong til halvveis av inneværende sesong. Det vil bli gitt spesifikke datoer for dette.
   3. Overgangsvinduet stengt fra 04. april til 11. mai for vår-sesongen 2016. Denne bestemmelsen gjelder kun lag som deltar i 1. divisjon.
   4. Spillere som ikke har deltatt i nåværende sesong for andre klubber kan legges til hele sesongen.
   5. En spiller vil ikke kunne melde overgang der hvor spilleren er fortsatt bundet gjennom kontraktuelle eller økonomiske forpliktelser. Eksempelvis medlemskontingent, treningsavgifter, bøter m.m.
   6. Overgangsreglene nevnt i §6-5 pkt. 1-5 gjelder også for utlånsavtaler.
 8. Kapittel 7. Norgesmesterskap

  1. 7-1. Deltakelse

   1. Gamer.no arrangerer i samarbeid med Norges E-sportforbund hvert år Norgesmesterskapet (NM) i forskjellige spilltitler.
   2. NM er åpent for spillere og lag i alle nivåer. Klubbers andrelag, lavere rangerte lag og sammensatte lag kan ikke delta.
   3. Det kreves at spiller eller laget er registrert i Gamer.nos register.
  2. 7-2. Konkurranseregler

   1. Kampene spilles etter utslagsmetoden, her benyttes enkelutslag. Vinneren er årets Norgesmester i den respektive spilltittel laget konkurrerer i.
   2. Lag og spillere som deltar i turneringer må være registrert i Gamer.nos database.
   3. Spilleregler er omtalt i eget dokument.
 9. Kapittel 8. Turneringer

  1. 8-1. Deltakelse

   1. Gamer.no arrangerer i samarbeid med partnere og organisasjoner en rekke turneringer hvert år. Disse kan ha forskjellige navn. Påmelding til turnering vil være mulig senest 2 uker før planlagt turneringsstart.
   2. Turneringer i regi av Gamer.no er åpen for alle deltakere med mindre annen spesifikasjon foreligger.
   3. Lag og spillere som deltar i turneringer må være registrert i Gamer.nos database.
   4. Lag og spillere kan ikke være ilagt sanksjoner ihht. Reaksjonsreglementet som forhindrer deltakelse.
   5. Spiller og lag må være påmeldt før påmeldingsfrist utløper ihht retningslinjer gitt av Gamer.no. Spillere og lag kan ikke melde seg på turneringer etter fristens utløp.
  2. 8-2. Konkurranseregler

   1. Kampene spilles etter utslagsmetoden. En turnering kan gjennomføres med enkel - eller dobbeltutslagsmetode.
   2. Ved seier avanserer laget til neste runde av turneringen.
   3. Der dobbelutslagsmetode benyttes vil tap i hovedtreet (øvre del) medføre at rykker lag ned til utslagstreet (nedre del). Ved tap i utslagstreet er laget ute av turneringen. Der enkel utslagsmetode benyttes vil tap medføre at laget er ute av turneringen.
   4. Vinner av finalen i hovedtreet avanserer til hovedfinalen. Taper av finalen i hovedtreet møter vinner av utslagsfinalen i det som heter konsolideringsfinalen. Vinner av denne kampen møter vinneren av finalen i hovedtreet i hovedfinalen.
   5. Spilleregler er omtalt i eget dokument.
 10. Kapittel 9. Turneringer arrangert av klubber og aktører hvor Gamer.no er offisiell partner

  1. 9-1. Søknad og godkjennelse

   1. Klubber og partnere som vil arrangere turneringer i samarbeid med Gamer.no må søke om dette. Søknaden skal inneholde opplysning om tidspunkt, turneringsreglement, eventuell påmeldingsavgift og navn på arrangementsansvarlig.
   2. Skal utenlandske lag delta i turneringen, skal søknad sendes gjennom arrangøren til Gamer.no. Det samme gjelder turneringer der klubb skal kunne benytte andre enn egne spillere. Invitasjoner til slike turneringer skal ikke sendes ut før godkjenning er gitt.
   3. Søknadsfrist er 30 dager før planlagt turneringsstart. Gamer.no kan gi dispensasjon fra fristen. Søknad skal sendes på fastsatt skjema som er tilgjengelig på Gamer.no sine sider.
   4. Turneringsreglementet skal ha bestemmelser om behandling av brudd på turneringsreglementet, kamp- og konkurranseregler, samt protester. Hvis Gamer.no eller ikke finner turneringsreglementet tilfredsstillende, skal det settes som vilkår for godkjenningen at nærmere angitte bestemmelser endres eller tilføyes.
  2. 9-2. Inntekter fra turneringen

   1. Inntekter fra turnering kan kun gå til klubben eller aktøren selv eller til veldedige formål. Påmeldingsavgiften til turneringer skal betales samlet som en lagavgift. Alle individuelle avgifter skal være frivillige.
  3. 9-3. Konkurranseregler

   1. Det må i turneringsreglementet klargjøres hvordan turneringen skal avvikles. Turneringer kan bestå av seriespill, spill etter utslagsmetoden eller begge deler. Samme sted må det klargjøres hvordan sammensetningen av lag skal skje, både i puljer for seriespill og i den enkelte runde der det spilles etter utslagsmetoden.
  4. 9-4. Rangering av lag i seriespill

   1. Ved seriespill rangeres lagene etter bestemmelsene i pkt. 5-3. Dette kravet er ufravikelig.
  5. 9-5. Økonomisk ansvar ved avlysning av turnering

   1. Hvis en turnering blir avlyst mindre enn tre uker før turneringsstart, kan arrangøren bli stilt økonomisk ansvarlig for utgifter som påmeldte lag har pådratt seg i forbindelse med planlagt deltakelse. Mediehuset-Tek, og herunder Gamer.no skal ikke under noen omstendigheter stilles ansvarlig for slike utgifter.
 11. Kapittel 10. Tidspunkt, dato og sted for kamper

  1. 10-1. Spilleplan. Berammelse av andre kamper

   1. Gamer.no kunngjør senest 7 dager før sesongstart spilleplan for sesongen for seriespill. Spilleplanen skal angi tidspunkt, dato, og sted for alle ordinære serierunder.
   2. Gamer.no kunngjør senest 48 timer før turneringsstart spilleplan for de respektive turneringer den administrerer. Spilleplanen skal så langt det er mulig angi tidspunkt, dato og sted for alle turneringsrunder.
   3. Tidspunkt, dato, og sted for NM og dens spilleplan kunngjøres senest 30 dager før første runde.
  2. 10-2. Endringer i spilleplanen. Omberammelse

   1. Gamer.no kan gjøre endringer i den kunngjorte spilleplan eller foreta omberammelser av NM- og kvalifiseringskamper. Slike endringer skal meddeles så tidlig som mulig og alltid med minst 48 timers varsel, hvis ikke begge klubber samtykker i kortere frist. Flytting av kampen til et senere tidspunkt samme dag kan skje med kortere varsel enn 48 timer.
   2. Merutgifter en klubb påføres som følge av endringer eller omberammelser etter 10-2-1 kan erstattes av Gamer.no der et fremgår tydelig at Gamer.nos avgjørelser forårsaket disse.
  3. 10-3. Utsettelse og avbrytelse av kamper som følge av tap av nett, strøm, sikkerhetsmessige forhold mv.

   1. Ved tap av strøm hos en eller flere spillere kan lag søke om å få resterende del av påbegynt kamp utsatt til ny dato. Der kamp ikke har startet, skal det settes opp ny dato for kamp. Utsettelse forutsetter at det foreligger gyldig grunn for dette. Gyldig grunn foreligger der laget er blitt hindret av forhold som man ikke med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgene av.
   2. Ved tap av nett kan kampen utsettes. Her gjelder samme bestemmelser som i 10-3-1. Ved mistanke om DDoS-angrep må bevis fra nettleverandør fremlegges av rammede part. Dersom bevis ikke fremlegges, regnes laget som uteblitt ifølge gjeldende bestemmelser i 11-2.
   3. Administrator kan i alle divisjoner og aldersklasser utsette eller avbryte en kamp der sikkerhetsmessige årsaker nødvendiggjør dette.
   4. Naturkatastrofer som flom, jordskjelv, skogbrann m.m regnes som gyldig grunn for å utsette og/eller avbryte kamp.
   5. Kamper kan ellers utsettes eller avbrytes på grunn av alvorlige og uforutsette hendelser utenfor partenes kontroll.
  4. 10-4. Utsettelse pga. representasjon på landslag, deltakelse på internasjonalt arrangement

   1. Med de begrensninger som følger av 10-4-3 har en klubbs førstelag eller spillere etter søknad krav på utsettelse av kamp dersom:
    • En eller flere av lagets spillere deltar på arrangement i forbindelse med landslag, eller
    • Klubbens lag/spiller deltar på internasjonalt arrangement av omfang som klassifiseres som «stort ».
   2. Spillere i lagspill må ha spilt for klubben i minst 2 av de 3 siste obligatoriske kampene for klubbens førstelag som spilleren har vært tilgjengelig for. Spilleren regnes ikke for å ha vært tilgjengelig i kamper der spiller har vært ilagt karantene eller har vært ute med dokumentert langtidsskade eller sykdom.
   3. Ved seriespill kan utsettelse kun gis dersom det er mulig å omberamme kampen uten at motstanderlaget må spille flere enn to kamper innenfor en seksdagersperiode, og den omberammede kampen kan spilles før nest siste serierunde i sesongen. Klubber kan ikke på dette grunnlag få utsatt mer enn én kamp på rad.
  5. 10-5. Utsettelse på grunn av sykdom eller akutte hendelser

   1. Lag som på grunn av sykdom ikke disponerer et tilstrekkelig antall spilleberettigede spillere til en kamp, kan etter søknad få utsatt kamp. Søknaden sendes til Gamer.no sentralt, og må inneholde legeerklæring for de aktuelle spillerne.
   2. Et lag kan etter søknad få utsatt førstkommende kamp dersom en eller flere av lagets spillere eller ledere blir rammet av en plutselig, alvorlig sykdom, skade etter ulykke eller død i løpet av de siste tre døgn før kampen. Søknaden sendes til Gamer.no sentralt.
   3. Et lag kan etter søknad også få utsatt førstkommende kamp på grunn av andre plutselige, uforutsette hendelser som gjør det urimelig å kreve at laget gjennomfører kampen. Søknaden skal inneholde dokumentasjon for hendelsen. Søknaden sendes til Gamer.no sentralt.
  6. 10-6. Følger av utsatte og avbrutte kamper

   1. Kamper som blir utsatt eller avbrutt etter pkt. 10-2, 10-3 (underpunkter 1-5), 10-4 og 10-5 skal spilles så snart som mulig. Gamer.no berammer ny kamp etter å ha forhørt seg med begge klubbene. Er en kamp avbrutt etter pkt. 10-3-3 som følge av forhold som et av lagene eller et av lagenes supportere kan bebreides for, tilkjennes motstanderen 3 poeng og kampresultatet settes til 2-0. Kan begge lag eller begge lags supportere bebreides for at kampen ble avbrutt, settes kampresultatet til 0-0, og ingen av lagene tilkjennes poeng med mindre særlige forhold tilsier noe annet. Dersom særlige forhold foreligger, kan kampresultatet opprettholdes, det kan berammes omkamp eller det ene laget kan tilkjennes seieren.
   2. Den nye kampen skal spilles på tidspunkt, dato og sted fastsatt av Gamer.no.
 12. Kapittel 11. Fremmøte. Uteblivelse. Feil fra hjemmelag

  1. 11-1. Lags fremmøte til kamper

   1. En kamp skal begynne til fastsatt tid. Et lag plikter å reise så tidlig at laget er fremme i god tid før kampen der laget deltar på offline arrangement.
   2. Når et lag forstår at det ikke ville være spilleklart til fastsatt kamptidspunkt, skal det omgående informere motstanderlaget, administrator, og gamer.no sentralt om forsinkelsen. Administratorer og motstanderlaget har etter slik beskjed plikt til å vente i inntil 45 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, med mindre det forsinkede laget opplyser at det heller ikke vil kunne rekke dette tidspunktet. Hvis kampen ikke kan starte innen 45 minutter etter fastsatt kamptidspunkt, regnes det forsinkede laget som uteblitt dersom det ikke har hatt gyldig grunn.
   3. For serie og turneringsspill vil lag som ikke har møtt opp med et tilstrekkelig antall spillerbrettigede spillere omtalt i §11-1 pkt. 6, tape kampen på walkover når 15 minutter har passert fra oppsatt kamptidspunkt.
   4. Dersom et lag ikke gir beskjed før kampstart om at det er forsinket, regnes det som uteblitt dersom det uten gyldig grunn ennå ikke har møtt når det har gått 10 minutter etter fastsatt kamptidspunkt.
   5. Gyldig grunn foreligger der laget er blitt hindret av forhold som man ikke med rimelighet kunne forutsett eller overvunnet følgene av.
   6. I lagspill kan et lag maks mangle 1 spiller for å kunne begynne kampen. Stiller laget med færre spillere, regnes laget som uteblitt.
   7. Lag og spillere som deltar i 1. divisjon skal være pålogget og klare på spilltjener, battle.net, o.l senest 15 minutter før oppsatt kampstart.
  2. 11-2. Virkninger av å utebli eller å trekke seg fra kamp

   1. Hvis et lag uteblir fra en kamp, skal Gamer.no sentralt ta saken til behandling etter at kamprapport eller annen rapport er mottatt. Det uteblitte laget skal gis anledning til å uttale seg før avgjørelse tas. Motstanderlagets syn på saken kan innhentes før avgjørelse tas.
   2. Lag i 1. divisjon som uteblir fra seriespill uten gyldig grunn skal – med mindre særlige forhold tilsier noe annet – utelukkes fra fortsatt spill i inneværende sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved seriens avslutning som siste lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon. Det samme gjelder lag som trekker seg fra serien. Foreligger særlige forhold kan Gamer.no vedta at laget som uteble skal tape kampen 0-2, eller at kampen berammes på nytt.
   3. Lag i øvrige divisjoner som uteblir fra seriekamp uten gyldig grunn, skal ved første gangs uteblivelse regnes for å ha tapt kampen med resultat 0-2. Ved ny uteblivelse i samme sesong skal laget – med mindre særlige forhold tilsier noe annet – utelukkes fra fortsatt spill i inneværende sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved seriens avslutning som siste lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon. Det samme gjelder lag som trekker seg fra serien. Lagene som diskvalifiseres må meldes opp på nytt.
   4. Lag som uteblir fra NM-kamp uten gyldig grunn, regnes for å ha tapt kampen.
   5. At et lag trekker seg fra en allerede påbegynt kamp, behandles på samme måte som om laget hadde uteblitt. I kamper om poeng, tilkjennes motstanderen 3 poeng og kampresultatet settes til 2-0.
   6. Hvis et lag har uteblitt med gyldig grunn, gjelder reglene i pkt. 10-6 tilsvarende.
   7. Virkningene angitt i 11-2-1 til 11-2-6 er ikke til hinder for at klubben ilegges sanksjon etter Reaksjonsreglementet.
  3. 11-3. Administrators fremmøte til kamper

   1. Der ikke annet følger av turneringsreglementet, skal administrator møte senest 30 minutter før kampen. Administratorer vil være listet på serie -og turneringsforsidene.
  4. 11-4. Uteblivelse av nøytral administrator

   1. Har ikke administrator møtt til kampstart, skal lagene fortsatt forsøke å gjennomføre kampen. Følger ikke annet av turneringsreglementet, skal ny administrator utpekes etter bestemmelsene i denne paragraf.
   2. Dersom ingen administrator med godkjenning fra Gamer.no er til stede, skal lagene i forsøke å finne en uten person som er kjent med Gamer.nos regelverk og villig til å administrere kampen. Finner de en slik person, skal lagene spille kampen - eventuelt under protest, jf. Pkt. 12-2.
   3. Dersom det viser seg umulig å gjennomføre en kamp fordi administrator uteble, skal Gamer.no underrettes omgående via kampsiden.
  5. 11-5. Forsømmelser fra hjemmelagets side

   1. Klubb oppført som hjemmelag plikter å stille reglementert spilltjener til fastsatt tid i de spilltitler der dette benyttes. Dersom kampen ikke kan startes senest 45 minutter etter fastsatt tidspunkt fordi hjemmelag har overtrådt sine forpliktelser etter første setning, taper hjemmelag kampen og kampresultatet settes til 0-2.
   2. For Counter-Strike: GO må spilltjener ha minimum 12 slots og maksimum 60 ping for spillerne med mindre årsaken for høyere ping ligger hos spiller selv. Hvis ikke hjemmelaget kan stille med spilltjener, kan lagene etter avtale benytte bortelagets spilltjener.
   3. Ved gjentatte tilfeller av feil som nevnt i 11-5-1, kan laget utelukkes fra fortsatt spill i inneværende sesong og alle lagets kamper annulleres. Lag som utelukkes regnes ved seriens avslutning som siste lag på tabellen og skal rykke ned en divisjon.
   4. Deltakende lag i 1. divisjon har i seriespill rett til å benytte Gamer.nos spilltjener park i forbindelse med kampavvikling. Det vil være hjemmelagets ansvar å sørge for at dette er i orden senest 45 minutter før kampstart. Forespørsel om lån av spilltjener sendes til Gamer.no sentralt i tråd med annonserte retningslinjer for inneværende sesong.
 13. Kapittel 12. Klage over avgjørelser i kampreglementet

  1. 12-1. Klageadgang over avgjørelser etter kapitlene 1 til 10

   1. Avgjørelser i enkeltsaker fattet av Gamer.no eller arrangør hvor Gamer.no er offisiell partner etter kapitlene 1 til 11 kan klages inn til klageutvalget, men bare så langt klagen gjelder:
    • tolkningen av reglementet som ligger til grunn for avgjørelsen,
    • om avgjørelsen er vilkårlig eller utslag av usaklig forskjellsbehandling.
  2. 12-2. Klageadgang over avgjørelser etter kapittel 11

   1. Avgjørelser fattet av Gamer.no eller arrangør hvor gamer.no er offisiell partner etter kapittel 11 kan klages inn til klageutvalget uten slike begrensninger som følger av pkt. 12-1.
  3. 12-3. Klager som omhandler arrangement i regi av andre enn Gamer.no

   1. Klageutvalget behandler ikke klager som omhandler arrangement i regi av andre enn Gamer.no
  4. 12-4. Klageberettiget

   1. Kun klubber og spillere registrert i Gamer.nos system kan klage inn avgjørelser og bare hvis det har vesentlig betydning for klubben å få endret avgjørelsen.
  5. 12-5. Klagefrist

   1. Klagefristen er tre dager fra mottakelsen av avgjørelsen. Klagen sendes skriftlig til Gamer.no per e-post til e-sport@gamer.no eller på annen etterviselig måte.
 14. Kapittel 13. Premiering

  1. 13-1. Premiering

   1. Premiering skjer i tråd med gjeldende retningslinjer for den respektive turnering eller serie. Premiens art, utleveringsmåte, og andre kravspesifikasjoner skal kunngjøres i god tid før arrangementsstart.
 15. Kapittel 14. Endringer

  1. 14-2. Endringer

   1. Endringer i dette reglement kan bare foretas av Gamer.no sentralt.
Til toppen