Ny rapport staker ut mulig kurs for norsk lovgivning rundt loot-kister i spill

Å håndheve reguleringen kan imidlertid bli utfordrende.

Blizzard

Mot slutten av fjoråret bestilte Kulturdepartementet en utredning om spill med loot-kister, og hvordan de faller inn under lotteri- og pengespillreguleringen. Gruppen som fikk jobben – Forum for spilltrender – har nå levert sin rapport, som er publisert på regjeringens nettsider.

– Flere utfordringer knyttet til regulering

Forum for spilltrender består av (fra venstre) Rune Mentzoni, Khalid Ezat Asam, Trygve Hermansen, Trude H. Felde, Anders S.Obrestad, Marianne Lerdahl, Torgeir Waterhouse og Jan Erik Kroglund (ikke avbildet).
Forum for spilltrender

Gruppens Rapport om gråsonespill slår fast at dagens praksis med loot-kister er bekymringsverdig nettopp på grunn av de klare likhetstrekkene med lotteri og pengespill.

Rapporten hevder videre at noen slike loot-kister bør falle inn under den eksisterende lotteriloven, i at de tilbyr innskudd, trekning og gevinst. Det er imidlertid uklart hvorvidt loven omfatter funksjoner og tjenester som loot boxes, og Forum for spilltrender peker på flere utfordringer knyttet til potensiell regulering.

– Det er vanskelig å føre effektivt tilsyn og gjennomføre sanksjoner mot foretak basert i utlandet. I arbeidet med å stanse ulovlige pengespilltilbud i Norge har lotteritilsynet erfart at det er mange utenlandske aktører som ikke respekterer norsk særregulering på pengespillområdet. [...] Det er sannsynlig at denne problemstillingen også kan være aktuell for internasjonale aktører i dataspillbransjen, heter det i rapporten.

Forum for spilltrender viser til arbeidet som er gjort i andre land, som Belgia og Nederland, og anbefaler samarbeid på tvers av landegrenser for å få på plass effektiv regulering.

Fire alternativer

Til syvende og sist er det opp til Kulturdepartementet å sette kursen fremover, og rapporten legger frem fire alternative reguleringsmåter.

Den første løsningen er å la loot-kister falle utenfor lotteriloven. Forum for spilltrender mener imidlertid at dette ville vært svært uheldig, gitt den raske veksten på dette området og manglende informasjon om hvilke utfordringer som er knyttet til de digitale belønningseskene.

Alternativ nummer to er å ikke endre den eksisterende lotteridefinisjonen, men å innføre strengere håndhevelse av både pengespill- og forbrukervernregelverket. Her mener rapporten at definisjonen må klargjøres, for å bestemme hvilke typer loot-kister som faller under lotterilovens virkeområde.

Løsning tre innebærer en endring av lotteridefinisjonen for å omfatte loot-kister med innskudd og gevinst som ikke er av økonomisk verdi. De fleste av dagens belønningsbokser vil falle inn under denne definisjonen, og Forum for spilltrender foreslår særskilt regulering for å beskytte spillerne som en mulighet.

Det fjerde og siste alternativet er at myndigheter og spillbransjen samarbeider om å få på plass selvregulering. Gitt at norsk spillbransje ikke er samlet i én organisasjon kan dette imidlertid bli veldig vanskelig å gjennomføre, og Forum for spilltrender vil derfor ikke anbefale denne løsningen.

Kulturdepartementet har hittil ikke svart på rapporten, og når en løsning kan komme på plass er uvisst.

Les også
Revidert nasjonalbudsjett gir økt støtte til Norsk nettverk for dataspillbedrifter

15 europeiske land og stater går samlet ut mot gambling i dataspill.
Peker ut «skin betting» og «loot boxes» som problemer »

Siste fra forsiden